dsp_decreas_text dsp_increase_text

Overzicht beleid voor plattelandsontwikkeling

Inleiding

Het belang van plattelandsontwikkeling

Daar meer dan de helft van de EU-bevolking buiten de steden woont en de plattelandsgebieden 90% van het grondgebied van de 27 lidstaten beslaan, is plattelandsontwikkeling een uiterst belangrijk beleidsterrein. Landbouw en bosbouw blijven van cruciaal belang voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen in de plattelandsgebieden van de EU, alsmede een basis voor economische diversificatie op het platteland.

De belangrijkste doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU zijn door de jaren heen consistent gebleven, maar opeenvolgende hervormingen hebben geleid tot veranderingen in de gebruikte instrumenten. Oorspronkelijk waren onderdelen van het plattelandsontwikkelingsbeleid ingebed in het GLB. Een apart en specifiek plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU werd operationeel in 2000 toen het GLB werd gereorganiseerd in twee pijlers.

De eerste pijler van het GLB omvat rechtstreekse betalingen en marktmaatregelen en de tweede pijler van het GLB heeft betrekking op meerjarige plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's). De twee pijlers van het GLB vullen elkaar aan.

Het plattelandsontwikkelingsbeleid is aangepast en geëvolueerd sinds de inwerkingtreding ervan, teneinde belangrijke EU-prioriteiten te weerspiegelen. Door de nadruk op de investering in het succes konden veel boeren nieuwe technieken leren, moderniseren en fundamentele herstructurering uitvoeren, waarmee zij hun voorsprong op de concurrentie konden aanscherpen.

Daarnaast helpen zeer omvangrijke voorzieningen voor het welzijn van het milieu het tij te keren met betrekking tot de uitdagingen van de biodiversiteit, de uitstoot van broeikasgassen, bodem-en waterkwaliteit, en het behoud van het landschap. Het plattelandsontwikkelingsbeleid heeft ook de noodzaak ingezien om op diverse manieren ondersteuning te verlenen bij het scheppen van banen en het voorzien van basisdiensten in onze plattelandsgebieden. Deze helpen om de levenskwaliteit te bevorderen, welke wordt erkend als een belangrijke factor voor het behoud van bloeiende plattelandsgemeenschappen.

De fundamentele regels voor de periode 2007-2013 zijn gebaseerd op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Krachtens deze verordening is het plattelandsontwikkelingsbeleid voor 2007-2013 gestructureerd langs drie thematische assen en één horizontale as: Lees meer over het EU-kader.

Financiering van het GLB

De verordeningen inzake de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voorzagen in de oprichting van twee nieuwe fondsen in 2007, waarbij elk één van de twee pijlers van het GLB financiert, te weten:

  • het Europees Landbouwgarantiefonds (EAFG) voor pijler 1
  • het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor pijler 2

De nieuwe verordening betekent dat er vooruitgang is geboekt, zowel voor de inhoud als voor de uitvoering van het beleid voor beide pijlers. Zowel de aanwezigheid van één fonds voor plattelandsontwikkeling, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), als één reeks programmerings-, financierings-, rapportage- en controleregels beogen de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsbeleid te vereenvoudigen.

Het nieuwe fonds werkt met de regels die zijn aangepast aan meerjarige programmering, met behulp van organisatorische structuren en procedures, zoals nationaal erkende betaalorganen en een jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen waarmee de lidstaten vele jaren ervaring hebben opgedaan en die een bewezen trackrecord hebben.

Herzieningen van het plattelandsontwikkelingsbeleid - de GLB-„health check”

De meest recente herzieningen voor de plattelandsontwikkeling van de EU werden geïntroduceerd naar aanleiding van een beleidsherzieningsproces voor het GLB, bekend als de „health check” van het landbouw-en plattelandsbeleid van de EU. Dit leidde tot de introductie van een reeks veranderingen in het beleid, die zijn overeengekomen door de EU-leiders in 2008. De „health check” heeft ervoor gezorgd dat het huidige beleid werd aangepast om beter te kunnen voldoen aan de diverse nieuwe uitdagingen en kansen die invloed hebben op de Europese plattelandsgebieden, zoals de klimaatverandering en de groeiende vraag naar duurzame energie.

De „health check”-veranderingen beogen in wezen het GLB te moderniseren, te vereenvoudigen en te stroomlijnen, om bepaalde beperkingen op de boeren teniet te doen, hen te helpen om beter te reageren op marktsignalen en om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Als onderdeel van deze veranderingen dienen rechtstreekse betalingen aan landbouwers te worden verminderd met de overgedragen middelen om de uitbreiding van de steun voor plattelandsontwikkeling te onderbouwen. Dit heeft geleid tot aanpassingen die worden geïntroduceerd in alle nationale strategieën voor plattelandsontwikkeling en de POP's. Zeventien lidstaten hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om extra middelen beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van breedbandinternet op het platteland. In combinatie met de „health check”-herzieningen, werd het Europees economisch herstelplanpakket ook geïntroduceerd als reactie op de financiële crisis van 2008.

Klik hier om meer te lezen over de „health check” van het GLB.

Om de brochure van de commissie „Het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU: De uitdagingen aangaan” te bekijken, klikt u hier [PDF en].

Informatieblad „Overzicht van de gezondheidscontrole van het GLB en het Europees economisch herstelplan - Wijziging van de POP's” [PDF en]

Gerelateerde informatie