dsp_decreas_text dsp_increase_text

Přehled politiky rozvoje venkova

Úvod

Význam rozvoje venkova

S více než polovinou obyvatel EU žijících mimo města a obhospodařujících 90% venkovských oblastí z celkového území 27 členských států je rozvoj venkova nesmírně důležitou oblastí politiky. Zemědělství a lesnictví má stále zásadní význam pro řízení přírodních zdrojů ve venkovských oblastech EU, stejně jako i platforma pro ekonomickou diverzifikaci venkovských komunit.

Hlavní cíle Společné zemědělské politiky EU (SZP) zůstaly konzistentní v průběhu let, ale postupné reformy vedly ke změnám v použitých nástrojích. Původně byly prvky politiky rozvoje venkova součástí SZP. Samostatná a specifická politika rozvoje venkova EU začala fungovat v roce 2000, kdy byla SZP rozdělena do dvou pilířů.

První pilíř Společné zemědělské politiky (SZP) zahrnuje přímé platby a tržní opatřením druhý pilíř SZP zahrnuje víceleté programy rozvoje venkova (PRV). Tyto dva pilíře SZP se vzájemně doplňují.

Politika rozvoje venkova se přizpůsobovala a vyvíjela od doby svého vzniku tak, aby odrážela klíčové priority EU. Její důraz na investice do úspěchu umožnil mnoha zemědělcům naučit se nové techniky, zdokonalit zařízení a provádět nezbytnou restrukturalizaci a tím zvýšit svou konkurenceschopnost.

Kromě toho se daří využívat výrazných rezerv ve prospěch životního prostředí, zejména co se týče biologické rozmanitosti, emisí skleníkových plynů, kvality půdy a vody a udržování krajiny. Politika rozvoje venkova si také osvojila potřebu podporovat vznik různých typů pracovních míst a poskytování základních služeb na našem venkově. Toto pomáhá zvyšovat kvalitu života, což se pokládá za důležitý faktor pro udržení prosperujících venkovských komunit.

Základní pravidla pro období 2007 až 2013 jsou založena na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Podle tohoto nařízení je politika rozvoje venkova pro léta 2007 - 2013 složena ze tří tematických os a jedné horizontální osy: Přečtěte si více o rámci EU.

Financování (SZP)

Předpisy o financování společné zemědělské politiky (SZP) zajistily vytvoření dvou nových fondů v roce 2007, každý z nich financující jeden ze dvou pilířů Společné zemědělské politiky, a to:

  • Evropský zemědělský fond záruční (EAFG) pro pilíř 1
  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) pro pilíř 2

Nové nařízení představuje pokrok jak v politickém obsahu, tak i v realizaci obou pilířů. Existence jediného fondu pro rozvoj venkova, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), a jediného souboru pravidel programování, financování, výkaznictví a kontrolních pravidel si klade za cíl zjednodušit realizaci politiky rozvoje venkova.

Nový fond pracuje s pravidly přizpůsobenými víceletému programování, pomocí organizačních struktur a postupů jako národně akreditované platební agentury a roční schvalování účetní závěrky, se kterými mají členské státy dlouholeté zkušenosti a které mají prokazatelné výsledky.

Úpravy politiky rozvoje venkova – SZP "Health Check"

Nejnovější úpravy rozvoje venkova EU byly zavedeny v důsledku přezkoumání kontroly stavu SZP, známého v EU jako "Health Check - zdravotní stav" politiky zemědělství a rozvoje venkova. To vedlo k zavedení řady politických změn, dohodnutých mezi vedoucími představiteli EU v roce 2008. "Health Check" poskytl příležitost zajistit, aby současné strategie byly upraveny tak, aby lépe vyhovovaly různým novým výzvám a příležitostem, které ovlivňují venkov Evropy, jako je změna klimatu a rostoucí nároky na obnovitelné zdroje energie.

Změny "Health Check" se v podstatě snaží o modernizaci, zjednodušení a zefektivnění společné zemědělské politiky, odstranění některých překážek, které zemědělcům pomáhají lépe reagovat na tržní signály a čelit novým výzvám. V rámci těchto změn se mají zemědělcům snížit přímé platby a takto získané finanční prostředky budou převedeny ve prospěch a na zdůraznění podpory rozvoje venkova. Toto vyústilo v modifikace všech národních strategií rozvoje venkova a programů rozvoje venkova. Sedmnáct členských států využilo této příležitosti využít dodatečné finanční prostředky pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu ve venkovských oblastech. V tandemu s revizí "Health Check" byl také představen balíček evropské hospodářské obnovy, jako reakce na finanční krizi 2008.

Klikněte zde se dozvíte více o kontrole stavu SZP "Health Check".

Chcete-li zobrazit příručku o "EU politika rozvoje venkova: Tváří v tvář výzvám" klikněte zde [PDF ].

Soupis "Přehled kontroly stavu SZP "Health Check" a plánu evropské hospodářské obnovy - Změna PRV" [PDF ].

Související informace