dsp_decreas_text dsp_increase_text

EU-organisaties

 

Het ENPO streeft ernaar een actieve houding in te nemen ten opzichte van andere relevante netwerken en hen zo veel mogelijk toegang te bieden tot het netwerk. Hierbij legt het ENPO in het bijzonder de nadruk op het opzetten van proactieve banden om informatie uit te wisselen tussen het ENPO en andere relevante netwerken over onderwerpen die relevant zijn voor de doeltreffende en efficiënte ontwikkeling van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU.

Raadgevende Groep plattelandsontwikkeling van DG AGRI

Er is een Raadgevende Groep plattelandsontwikkeling opgericht door DG AGRI om de vertegenwoordigers van verschillende organisaties op EU-niveau samen te brengen die sociale, economische en/of milieubelangen hebben in plattelandsontwikkeling binnen de EU.

De Raadgevende Groep stelt de Europese Commissie in staat op de hoogte te raken over de verschillende visies van verschillende organisaties met betrekking tot plattelandsontwikkelingskwesties. De Commissie heeft de mogelijkheid de groep te raadplegen over alle onderwerpen die betrekking hebben op plattelandsontwikkelingsbeleid. De voorzitter van de Raadgevende Groep kan ook gebieden voor adviesverlening voorstellen voor onderwerpen die binnen haar bevoegdheid vallen.

De Commissie is niet gebonden aan de adviezen van de Raadgevende Groep, maar neemt deze wel zeer serieus en informeert de leden van de groep over de ondernomen actie naar aanleiding van het advies. De Raadgevende Groep kan ook, in overleg met de Commissie, werkgroepen oprichten om de werkzaamheden te faciliteren. De volgende belangen worden binnen de Raadgevende Groep behartigd:

Boeren, coöperaties en andere landbouworganisaties

Handelaren

Industrie

Arbeiders

Consumenten

Milieuverenigingen

Andere landelijke belanghebbendenorganisaties

Europese organisaties die lid zijn van het Coördinatiecomité van het ENPO

De volgende EU-organisaties zijn geselecteerd uit de Raadgevende Groep plattelandsontwikkeling om deel te nemen aan het Coördinatiecomité van het Europese netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO):

Terug naar de ENPO-structuur