dsp_decreas_text dsp_increase_text

Verbetering van de tenuitvoerlegging

Uitvoeringsmechanismen

Het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Europese Commissie en de lidstaten. De Commissie is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's), maar ook om een goed financieel beheer van communautaire fondsen te waarborgen. De lidstaten bepalen de nationale wettelijke en administratieve procedures teneinde het correct gebruik van de EU-begroting waarover zij beschikken te waarborgen. De dagelijkse uitvoering van het beleid is de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten. De implementatie van POP's kan verder worden gedelegeerd aan regionale of sub-regionale niveaus. Het beheer en de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsbeleid treden dan ook op verschillende niveaus op en tonen een hoge mate van variabiliteit tussen landen aan. Uitvoeringsmechanismen kunnen worden beschouwd als één reeks processen en procedures die ervoor zorgen dat de beleidsdoelstellingen concrete acties in de praktijk worden.

Efficiënte en effectieve dienstverlening (Thematische werkgroep 4)

De Thematische Werkgroep 4 werd opgericht om bij te dragen aan het waarborgen dat het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU beschikt over het meest efficiënte en effectieve uitvoeringssysteem dat mogelijk is. Het mandaat van de Groep is om de ervaringen opgedaan tijdens het uitvoeren van programma's in de EU te beoordelen; en om die aspecten aan te merken die goed werken, die aan verbetering onderhevig zijn en welke concrete verbeteringen er kunnen worden aangebracht.

De Groep onderzocht de verscheidenheid van de uitvoeringsmechanismen die zijn ingesteld tijdens de verschillende stadia van de programmeringscyclus en door de hele leveringsketen (EU, nationaal, regionaal, subregionaal, niveau van de begunstigde):

 • de strategische aanpak en doelgerichtheid;
 • het programmeringsproces en financiële aspecten;
 • uitvoeringsprocedures en organisatorische structuur (met inbegrip van specifieke aspecten, zoals: LEADER, toezicht en evaluatie, controles);
 • de werking van het partnerschap-beginsel;
 • het waarborgen van de complementariteit en coördinatie met ander EU-beleid.

Voor een betere uitvoering van het beleid

De bevindingen van de werkgroep zijn samengesteld in een eindrapport dat een overzicht omvat van de casestudies per onderwerp, een aantal positieve uitvoeringspraktijken ingesteld voor de hele EU, en de conclusies die zes mogelijke gebieden aanmerken voor verbetering van de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU, te weten:

 • Het aanscherpen van de focus op beleidsdoelstellingen en het versterken van de samenhang door de leveringsketen.
 • Het bieden van minder, eenvoudigere maatregelen en meer flexibiliteit in het gebruik ervan.
 • Het ontwerpen en uitvoeren van specifieke voorwaarden voor LEADER.
 • Het verbeteren van uitvoeringsvoorschriften (met inbegrip van toepassingen en controles).
 • Het verder verbeteren van het toezicht en de evaluatie als hulpmiddel voor het maken en uitvoeren van het beleid.
 • Het verbeteren van de coördinatie en uitwisseling van informatie.

De resultaten en conclusies van de TWG zijn besproken tijdens het ENPO-seminar „Verbetering van de tenuitvoerlegging van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s van de EU” dat plaatsvond in Brussel op 9 december 2011.

Resultaten

 • Eindrapport [PDF en]
 • Eindverslag - Samenvatting en conclusies [PDF en]

Verspreiding van de resultaten

 • Voorbeelden van de tenuitvoerlegging van plattelandsontwikkelingsprogramma’s uit de casestudies van TWG4:
  • Het globale landbouwovereenkomstmodel in Catalonië, Spanje [PDF en]
  • Overlegproces voor de voorbereiding van het nationaal strategisch plan en het plattelandsontwikkelingsprogramma in Oostenrijk
   [PDF en]
  • De geïntegreerde projecten voor de leveringsketen in de regio Emilia-Romagna, Italië [PDF en]
  • Strategische aanpak en programma-ontwerp in Denemarken [PDF en]
  • Bepaling en tenuitvoerlegging van een communicatiestrategie in Frankrijk [PDF en]
  • Verbetering van de aanvraagprocedures in Polen [PDF en]
 • TWG4-brochure TWG4-brochure [PDF en]
 • Een beknopte gids aangaande de voorstellen van de Europese Commissie voor EU-plattelandsontwikkeling na 2013
  [PDF enhr]
 • PowerPoint-presentatie over de uitvoeringsmechanismen voor het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU [PPT en]*, [PDF en]

 (*) Let op: het bestand is beschermd tegen verdere bewerking.  Om het te gebruiken, kunt u het gewoon openen (dubbelklikken) en op de knop 'Alleen lezen' klikken.

Gerelateerde informatie

Collectieve aanpak van milieucontracten in de landbouw

Op 15 april 2011 vond een speciale TWG4-bijeenkomst plaats in Brussel om vraagstukken over bestaande collectieve aanpak van milieucontracten in de landbouw te bespreken. De notulen van de vergadering [PDF en] bieden een overzicht van de besprekingen met de uitgenodigde deskundigen.