dsp_decreas_text dsp_increase_text

Overzicht plattelandsontwikkelingsbeleid

Nationale en regionale programma's

EU-lidstaten voeren programma's voor plattelandsontwikkeling (PPO's) in, waarbij zij kiezen uit 41 verschillende ‘maatregelen’. Maatregelen hebben betrekking op verschillende vormen van plattelandsontwikkelingactiviteiten en de lidstaten selecteren de PPO-maatregelen die passen bij de plattelandsontwikkelingbehoeften van een PPO-grondgebied.

Een inleiding tot de PPO

Elke Lidstaat voert het beleid voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 in het PPO-systeem in. Een lidstaat kan ofwel één PPO voor zijn gehele grondgebied hebben, of een reeks regionale PPO's. PPO's zijn consistent met de gemeenschappelijke strategische richtsnoeren van de EU en met het nationale strategieplan van elke lidstaat

Om meer te weten te komen over de PPO's in de afzonderlijke lidstaten, bezoekt u onze interactieve kaart en selecteert u het land waarin u geïnteresseerd bent

Of een lidstaat nu over één PPO of een reeks regionale programma's beschikt, elke PPO omvat:

  • Een analyse van de sterke en de zwakke punten van de situatie in de plattelandsgebieden en de aldus gekozen strategie
  • Een verantwoording van de gekozen prioriteiten met betrekking tot de strategische richtsnoeren van de EU en het nationaal strategisch plan, evenals de verwachte uitwerking hiervan
  • Informatie over de PPO-assen en maatregelen voorgesteld voor elke as en de beschrijving ervan, met inbegrip van de controleerbare specifieke doelstellingen en indicatoren die het mogelijk maken de vooruitgang, doelmatigheid en doeltreffendheid ervan te meten
  • Een financieringsplan, met inbegrip van de gegevens van de totale bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de daartegenover te stellen nationale/regionale overheidsfinanciering gepland voor elk jaar en voor de gehele programmeringsperiode voor elke as, alsook een indicatieve verdeling van de oorspronkelijke bedragen per maatregel
  • Informatie over de PPO-assen en maatregelen voorgesteld voor elke as en de beschrijving ervan, met inbegrip van de controleerbare specifieke doelstellingen en indicatoren die het mogelijk maken de voortgang, doelmatigheid en doeltreffendheid ervan te meten
  • Details van de uitvoeringsregelingen van de PPO's, met inbegrip van de aanwijzing van alle relevante autoriteiten en een beknopte beschrijving van de beheer-en controlestructuren
  • Een beschrijving van de toezicht- en evaluatiesystemen, evenals de samenstelling van het Toezichtcomité
  • Details van de plannen om te waarborgen dat de PPO wordt gepubliceerd

Het beleidskader voor plattelandsontwikkeling biedt een ‘menu’ van 41 verschillende maatregelen. De lidstaten kiezen maatregelen die het best passen bij de behoeften van hun plattelandsgebieden. Deze worden vervolgens opgenomen in hun nationale of regionale PPO's. De financiële bijdrage van de EU hangt af van de maatregel en de betrokken regio. Voor meer informatie over PPO-maatregelen, zie Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 (steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO).

Klik op de volgende links voor meer informatie over de individuele maatregelen in elke PPO-as:

Voor meer informatie over de uitvoeringsbepalingen, klik hier (Verordening (EG) nr. 1974/2006 van 15 december 2006).

De lidstaten kunnen hun PPO's ook wijzigen en bijwerken tijdens de uitvoeringsperiode (2007-2013) om te reageren op milieuveranderingen en de plattelandseconomie in ruimere zin.