dsp_decreas_text dsp_increase_text

Обзор на политиката за развитие на селските райони

Увод

Значение на развитието на селските райони

Селските райони заемат 90 % от територията на ЕС и приютяват над 50 % от населението на 27-те държави членки. Поради тази причина развитието на селските райони е жизненоважна част от политиките на ЕС. Земеделието и горското стопанство остават от ключово значение за управлението на природните ресурси в селските райони на ЕС и са платформа за икономическа диверсификация в селските общности.

Основните цели на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС са запазени през годините, но поредица от реформи постепенно довеждат до промяна в използваните инструменти. Първоначално отделни елементи от Политиката за развитие на селските райони са включени като част от ОСП. След реформата през 2000 г., която разделя ОСП на два стълба, ЕС въвежда отделна и конкретна Политика за развитие на селските райони.

Първият стълб на ОСП включва преките плащания и пазарните мерки, а вторият – многогодишните Програми за развитие на селските райони (ПРСР). Двата стълба на ОСП се допълват взаимно.

Политиката за развитие на селските райони се развива и адаптира от самото начало, за да отрази най-важните приоритети на ЕС. Акцентът на политиката е да инвестира в успеха. Това позволява на много земеделски стопани да усвоят нови техники, да модернизират съоръженията и преструктурират дейностите си, като по този начин повишат своята конкурентоспособност..

В допълнение, създадените значими разпоредби за опазване на околната среда помагат за разрешаване на проблемите с биоразнообразието, емисиите от парникови газове, качеството на почвите и водите, опазване на ландшафта. Политиката за развитие на селските райони също така включва необходимостта от подпомагане създаването на нови работни места и предоставянето на основни услуги в тези райони. Всичко това допринася за подобряване на качеството на живот — важен фактор за поддържане на жизнеспособни селски общности.

Основните правила за периода 2007-2013 г. са заложени в Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). В съответствие с този регламент Политиката за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. е структурирана пo три тематични оси и една хоризонтална ос. Повече за рамката на ЕС.

Финансиране на ОСП

Регламентите за финансирането на Общата селскостопанска политика (ОСП) предвиждат създаването на два нови фонда през 2007 г., всеки от които финансира един от двата стълба на ОСП, а именно:

  • Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — за стълб 1;
  • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — за стълб 2.

Новият регламент подобрява съдържанието на политиката и осъществяването на двата стълба. Наличието на един фонд за развитие на селските райони — Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — и на единни правила за програмиране, финансиране, отчитане и контрол, улесняват значително изпълнението на политиката.

Новият фонд работи с правила, пригодени за многогодишно програмиране и използва организационни структури и процедури, като национално акредитирани разплащателни агенции и годишно уравняване на сметките, с които държавите-членки имат многогодишен опит и са доказали своята ефективност.

Преразглеждане на Политиката за развитие на селските райони – преглед на състоянието на ОСП

Последните промени в Европейската политика за развитие на селските райони бяха въведени като резултат от процеса на преразглеждане (Health Check) на ОСП. Това доведе до въвеждане на редица промени в политиката, договорени от лидерите на ЕС през 2008 г. Прегледът на ОСП даде възможност за адаптиране на текущите политики към новите предизвикателства и възможности пред селските райони в Европа, като например изменението на климата и нарастващото търсене на възобновяема енергия.

Основната цел на промените е да се модернизира, опрости и оптимизира ОСП, като бъдат премахнати някои ограничения за фермерите, за да подобрят техните възможности да реагират на търсенето на пазара и да посрещнат новите предизвикателства. Част от промените включват намаляване на директните плащания за земеделските стопани, а освободените средства — прехвърлени за подпомагане на развитието на селските райони. Това доведе до промени във всички национални стратегии и програми за развитие на селските райони. Седемнадесет държави-членки се възползваха от възможността да въведат допълнително финансиране за развитието на широколентов достъп до интернет в селските райони. Паралелно с промените в ОСП, ЕС въведе пакет от мерки за икономическо възстановяване като отговор на финансовата криза от 2008 г.

Повече относно промените в ОСП.

Брошура на Европейската Комисия „Политика на ЕС за развитие на селските райони — Отговор на предизвикателствата“ [PDF ].

Информационен фиш „Преглед на реформата на ОСП и Европейския план за икономическо възстановяване – промени в ПРСР“ [PDF ].

Информация по темата