dsp_decreas_text dsp_increase_text

Bosbouw

Bossen en andere beboste landerijen vormen meer dan 40% van de oppervlakte van de EU. Deze gebieden voorzien miljoenen arbeiders, ondernemers en boseigenaren in hun levensonderhoud. Bosbouwers zijn samen met boeren de belangrijkste beheerders van EU-landerijen en zij dragen aanzienlijk bij aan de economische groei, werkgelegenheid en welvaart, met name in plattelandsgebieden. Bossen dienen meerdere economische, ecologische en sociale functies. Deze omvatten behoud van de biodiversiteit in leefomgevingen en zijn een bron van hernieuwbare energie en leveren een bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Het Thematisch Initiatief Bosbouw van het Nationale Plattelandsnetwerken (NPN)

Het Thematisch Initiatief Bosbouw van het Nationale Plattelandsnetwerken werd in december 2009 opgestart. Het doel was een werkomgeving te creëren onder de NPN’s ter bevordering van de uitwisseling van ervaring en praktijkkennis met betrekking tot de verbeterde uitvoering van bosbouwmaatregelen van EU-programma's voor plattelandsontwikkeling (PPO's) in de periode 2007-2013.

De belangrijkste focus en de verwachte resultaten van het initiatief zijn in december 2009 tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep in Brussel overeengekomen. Hier heeft een eerste groep van 5 NRN’s de basis gelegd voor verdere samenwerking. De belangstelling voor het initiatief is inmiddels zodanig uitgegroeid dat er in totaal 10 NPN´s deel van uitmaken.

Als onderdeel van het analytische werk dat wordt uitgevoerd binnen het initiatief, heeft het ENP-contactpunt steun verleend aan de voorbereiding van een achtergrondnota [PDF ] voor de toetsing van de uitvoering van maatregelen met betrekking tot het bos in de PPO's 2007-2013 van geselecteerde lidstaten. NPN’s hebben bijgedragen aan het verzamelen en evalueren van landspecifieke informatie.

De NRN’s hebben ook gewerkt aan de aanwijzing van drie hoofdgebieden waarbinnen gezamenlijke activiteiten kunnen worden gedefinieerd en opgestart. Deze werden samen met voorstellen voor specifieke gezamenlijke activiteiten op de 10e NPN-vergadering gepresenteerd (Edinburgh, september 2010) [PDF ].

Voor meer informatie, zie de samenvatting over de gezamenlijke activiteiten onder de het Thematisch Initiatief Bosbouw van NPN's [PDF ]

Specifieke onderwerpen en gezamenlijke activiteiten van het Thematisch Initiatief Bosbouw van NPN's

 

Gebruik van biomassa uit bos op kleine schaal (korte energieketens)

Dit onderwerp richt zich op de uitwisseling van ervaringen over het gebruik van biomassa uit het bos voor de opwekking van energie (met name voor verwarming) op lokaal niveau. De activiteiten over dit onderwerp worden geleid door het Finse NPN en er heeft een speciaal seminar op niveau plaatsgevonden van 25-27 september 2011 in Punkaharju (Finland).

De multifunctionele rol van bossen (publieke goederen en diensten gegenereerd door bossen)

Dit is van start gegaan op een in oktober 2010 door het Spaanse NPN georganiseerd studiebezoek. Het hoofdpunt van het bezoek betrof de dehesa-eikenbossen in Zuid-Spanje (Andalusië) waar de deelnemers een aantal mogelijkheden hebben onderzocht van de door bossen geboden economische diversiteit.

De resultaten van het studiebezoek [PDF ] heeft geleid tot een internationaal seminar over ’Beheer van collectieve milieugoederen,’ georganiseerd op 18-19 november 2010 door de Waalse NRN in Namen, België. Extra voorbeelden van de multifunctionele rol van bossen in een breder EU-verband werden gepresenteerd tijdens het seminar (zie de voortgang van het seminar, opgesteld door het Waalse Landelijk Netwerk [PDF ]).

Voor meer informatie, zie de samenvatting van de gezamenlijke activiteiten die binnen dit subthema georganiseerd worden door de Spaanse en Waalse netwerken [PDF ]

Naar aanleiding van de uitwisseling op grond van dit subthema werd een tweede studiebezoek georganiseerd door de LEADER Local Action Group (LAG) Pays Landes Adour Oceanes in het departement Les Landes van de regio Aquitaine (Frankrijk). Hier werden het bos en de meerdere sociaal-economische en ecologische dimensies bestudeerd in het kader van een opstart en realisatie van een lokale geïntegreerde ontwikkeling (er wordt een samenvatting van het evenement beschikbaar gesteld).

Steun aan privébosbeheer

Er is een breed spectrum van mogelijke activiteiten aangemerkt voor dit onderwerp dat momenteel in overweging worden genomen. Het Italiaanse NRN heeft het voortouw genomen door een voorstel te doen voor gezamenlijke activiteiten met het oog op uitwisseling van ervaringen ten aanzien van de verbeterde beschikbaarheid van gegevens voor de bosbouwsector. Er is een samenvatting van het voorstel beschikbaar [PDF ]

Overige gerelateerde activiteiten

 

Het congres RomaForest 2011 (Rome, Italië, 23-24 juni 2011)

Ter gelegenheid van het internationale VN-jaar van de bossen in juni 2011, was de Italiaanse NPN met de steun van de ENPO, gastheer voor een internationaal congres over de huidige en toekomstige rol van bossen in de sociaal-economische ontwikkeling van plattelandsgebieden. Voor meer informatie over de uitkomsten van het congres gaat u naar de officiële site van RomaForest2011 of leest u de samenvatting van het evenement [PDF ]

Meer weten over bosbouw

Het Plattelandsondernemerschap Netwerkverbinding bevat een speciaal hoofdstuk over bosbouw waar u andere relevante informatie over beleidskader, bosbouwprojecten en andere nuttige online bronnen kunt vinden.

Zie de speciale editie van de EU Rural Review over bossen en bosbouw in de EU.

Zie ook de speciale editie van de Brochure EAFRD ELFPO-projectvoorbeelden over bosprojecten.

Blader door de PPO-projectdatabase voor projecten in de bosbouwsector

Verdere informatie over de activiteiten en resultaten van dit thematisch initiatief wordt beschikbaar gesteld naarmate het werk vordert.