Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

k-Leśnictwo

 

Lasy i tereny lesiste stanowią ponad 40% powierzchni UE i zapewniają utrzymanie milionom pracowników, przedsiębiorców oraz właścicielom lasów. Leśnicy i rolnicy są głównymi podmiotami decydującymi o gospodarowaniu ziemią w UE, w istotny sposób wpływając na wzrost gospodarczy, rynek pracy oraz poziom dobrobytu, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Lasy służą także wielu celom ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, gdyż są źródłem energii odnawialnej i pomagają w walce ze zmianami klimatycznymi.

Inicjatywa Tematyczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW): Leśnictwo

W grudniu 2009 r. zawiązano Inicjatywę Tematyczną KSOW w zakresie leśnictwa. Jej ideą było zainicjowanie współpracy pomiędzy KSOW w celu promowania wymiany doświadczeń i praktyk usprawniających proces wdrażania działań w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 koncentrujących się na kwestiach leśnictwa.

Zakres i oczekiwane rezultaty tej inicjatywy zostały uzgodnione podczas pierwszego spotkania roboczego w Brukseli (grudzień 2009 r.), w trakcie którego grupa złożona z 5 KSOW przygotowała podstawę do dalszej współpracy. Zainteresowanie inicjatywą od tego czasu rośnie i obecnie zaangażowanych jest w nią 10 KSOW.

Punkt Kontaktowy ENRD brał udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach Inicjatywy oraz wspierał ją w przygotowaniu dokumentu przeglądowego [PDF en] na temat wdrażania działań PROW na lata 2007-2013 powiązanych z leśnictwem w wybranych Państwach Członkowskich. KSOW zaangażowane były w zbieranie i weryfikację informacji z poszczególnych krajów.

KSOW określiły także trzy główne obszary, w ramach których można podjąć wspólne działania. Obszary te oraz konkretne propozycje wspólnych działań, zaprezentowano podczas 10 spotkania KSOW (Edynburg, wrzesień 2010) [PDF en].

Skrótowe informacje na temat wspólnych działań podjętych w ramach Inicjatywy Tematycznej KSOW Leśnictwo, dostępne są w formie plików pdf [PDF en]

Kwestie szczegółowe i działania wspólne Inicjatywy Tematycznej KSOW Leśnictwo

Wykorzystanie biomasy leśnej na małą skalę (krótkie łańcuchy energetyczne)

Działania dotyczące tej kwestii koncentrują się na wymianie praktyk wykorzystania biomasy leśnej w celach energetycznych (przede wszystkim ogrzewania) na poziomie lokalnym. Koordynuje je fińska KSOW. W dniach 25-27 września 2011 r. w Punkaharju (Finlandia)odbyło się seminarium poświęcone temu tematowi.

Wielofunkcyjna rola leśnictwa (dobra i usługi publiczne dostarczane przez lasy)

Kwestia ta została zapoczątkowana podczas wizyty studyjnej zorganizowanej przez hiszpańską KSOW w październiku 2010 r. Głównym punktem spotkania była wizyta w lesie dębowym dehesa w południowej Hiszpanii (Andaluzja), podczas której uczestnicy badali możliwości dywersyfikacji gospodarczej na terenach zalesionych.

W wyniku tej wizyty studyjnej [PDF en] w dniach 18-19 listopada 2010 r. w Namur, w Belgii, walońska KSOW zorganizowała seminarium na temat „Gospodarka środowiskowymi dobrami publicznymi”. Podczas seminarium zaprezentowano kolejne przykłady wielofunkcyjnej roli lasów w UE w szerszym kontekście (materiały konferencyjne opracowane przez walońską Sieć Obszarów Wiejskich) [PDF en]).

Broszura informacyjna przedstawiająca wspólne działania, które podjęto w ramach tematu zapoczątkowanego przez hiszpańską i walońską sieć, dostępna jest w formie pliku pdf [PDF en]

Wymiana zaowocowała drugą wizytę studyjną, której gospodarzem była Lokalna Grupa Działania (LAG) LEADER Pays Landes Adour Ocèanes. Wizyta odbyła się w Departamencie Gruntów w regionie Akwitania (Francja). W ramach tego spotkania badano zależności pomiędzy lasami i ich wielofunkcyjnym społeczno-ekonomicznym i środowiskowym wymiarem a możliwościami tworzenia i realizacji lokalnej zintegrowanej strategii rozwoju.

Wsparcie dla prywatnej gospodarki lasami

Określono szeroki zakres możliwych działań, które obecnie są rozważane. Włoska KSOW przejęła i zaproponowała wspólne działania, które przewidują wymianę doświadczeń w celu poprawy dostępności danych na temat sektora leśnego. Krótka broszura na temat tej propozycji jest dostępna w postaci pliku pdf [PDF en].

Pozostałe działania

Kongres RomaForest 2011 (Rzym, Włochy, 23-24 czerwca 2011 r.)

Z okazji międzynarodowego roku lasów ONZ, włoska KSOW we współpracy z ENRD zorganizowała w czerwcu 2011 r. międzynarodowy kongres na temat obecnej i przyszłej roli zasobów leśnych w społeczno-ekonomicznym rozwoju obszarów wiejskich. Aby uzyskać więcej informacji na temat rezultatów tego kongresu, odwiedź oficjalną stronę internetową RomaForest2011 lub przejrzyj broszurę na temat tego wydarzenia dostępną w formie pliku pdf [PDF en].

Dowiedz się więcej na temat leśnictwa

Przegląd obszarów wiejskich UE pt. Leśnictwo i rozwój obszarów wiejskich (listopad 2011) [PDF ]

Broszura projektu EFRROW pt. Leśnictwo prezentuje serię artykułów dotyczących tego, w jaki sposób korzystać można ze środków z EFRROW w celu zrównoważonego rozwoju zróżnicowanych zasobów leśnych w UE. [PDF ]

Na Portalu Przedsiębiorców Wiejskich zamieszczono specjalną sekcję poświęconą leśnictwu, gdzie znaleźć można ważne informacje na temat polityki i projektów dotyczących leśnictwa oraz inne przydatne zasoby internetowe.

Aby znaleźć projekty związane z sektorem leśnym, przejrzyj Bazę danych projektów PROW.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych w ramach inicjatywy tematycznej oraz jej wyników będzie dostępnych w miarę postępu prac.