Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich

Strategie Krajowe

Wprowadzenie do Krajowych Planów Strategicznych

Na podstawie Strategicznych Wytycznych UE każde z Państw Członkowskich opracowało własny Krajowy Plan Strategiczny (KPS) rozwoju obszarów wiejskich, który uwzględnia sytuację i potrzeby terenów wiejskich w danym kraju. Aby uzyskać więcej informacji o strategiach poszczególnych Państw Członkowskich, kliknij na naszą interaktywna mapę, a następnie wybierz odpowiedni kraj.

Krajowe Plany Strategiczne mają stanowić punkt odniesienia przy przygotowaniu programowania EFRROW. Wdrażanie strategii następuje za pośrednictwem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W niektórych Państwach Członkowskich programy są wdrażane na poziomie regionów.

Krajowe Plany Strategiczne wspierają:

  • identyfikację obszarów UE, w których unijne wsparcie na cele rozwoju obszarów wiejskich wytwarza największą wartość dodaną;
  • łączenie głównych priorytetów unijnych, w tym tych określonych w ramach Strategii Lizbońskiej (strategia wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy) oraz Strategii Goeteborskiej (cele zrównoważonego rozwoju);
  • zapewnienie spójności z pozostałymi politykami unijnymi, w szczególności w zakresie spójności gospodarczej i środowiska naturalnego;
  • wdrażanie nowej, zorientowanej rynkowo Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz związanej z nią restrukturyzacji w starych i nowych Państwach Członkowskich.

Krajowe Plany Strategiczne obejmują:

  • ocenę sytuacji gospodarczej, społecznej i środowiskowej oraz potencjału rozwoju;
  • strategię dotyczącą wspólnych działań UE oraz danego Państwa Członkowskiego, ukazującą spójność podjętych decyzji ze Strategicznymi Wytycznymi UE;
  • priorytety tematyczne i lokalne rozwoju obszarów wiejskich w ramach każdej z osi, w tym najważniejsze cele ilościowe oraz właściwe wskaźniki monitorowania i ewaluacji;
  • listę PROW, które służą wdrażaniu KPS oraz wstępny podział funduszy EFRROW na programy;
  • środki zapewniające koordynację z innymi instrumentami WPR, a jeśli jest to wskazane, także budżet na osiągnięcie celów konwergencji;
  • opis ustaleń oraz budżetu na ustanowienie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w danym Państwie Członkowskim.