Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Aspekty Społeczne

Ubóstwo na obszarach wiejskich i wykluczenie społeczne

Około 14% ludności z regionów UE, które charakteryzuje przewaga obszarów wiejskich, cierpi z powodu zatrudnienia niższego niż połowa średniej unijnej, a także z powodu niskiego PKB na mieszkańca. Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich zapewnia narzędzia, których celem jest pomoc Państwom Członkowskim we wspieraniu zatrudnienia, w walce z ubóstwem, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Cele te odzwierciedla unijna strategia wzrostu Europa 2020.

Unijna strategia 2020 podkreśla znaczenie programów pomocowych, których celem jest pomoc w eliminacji barier na rynku pracy i wykluczenia społecznego, w szczególności wykluczenia najbardziej zagrożonych grup społecznych: kobiet, ludzi młodych, starszych pracowników, mniejszości etnicznych i osób niepełnosprawnych. Programy te, oprócz wielu innych celów, oferują wsparcie na cele edukacji i kształcenia ustawicznego, nowoczesnego transportu i infrastruktury teleinformatycznej, a także dostępu do niezbędnych usług.

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich odgrywają ważną rolę w promowaniu bardziej zintegrowanego społeczeństwa i w poprawie warunków życia na obszarach wiejskich.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich w UE, zatrudnienia i integracji społecznej, zobacz nr 6 Przeglądu Obszarów Wiejskich UE.