Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

WPR DO 2020 ROKU

Wspólna polityka rolna (WPR): spojrzenie w przyszłość

Debata publiczna na temat przyszłości WPR

Przed zaproponowaniem jakichkolwiek politycznych wytycznych dla nowej WPR, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dacian Ciolos, zapoczątkował w dniu 12 kwietnia 2010 r. debatę publiczną na temat przyszłości WPR i zaprosił do niej wszystkich zainteresowanych mieszkańców i organizacje UE.

Komisja Europejska zaproponowała poruszenie w dyskusji następujących tematów:

  1. Jakie powinny być główne cele przyszłej polityki rozwoju obszarów wiejskich?
  2. Co zrobić, aby instrumenty polityki były bardziej skuteczne?
  3. Jak można usprawnić administrowanie polityką rozwoju obszarów wiejskich?

Podczas nadzwyczajnego spotkania Komitetu Koordynacyjnego ENRD w dniu 14 kwietnia 2010 r. poproszono jego członków o zapoczątkowanie debaty publicznej na temat WPR po 2013 r. w ich własnych krajach/organizacjach.

Członkowie Komitetu Koordynacyjnego zostali poproszeni o przekazanie informacji na temat ich wkładu w debatę do dnia 3 czerwca 2010 r. Informacje o udziale poszczególnych państw w debacie, jak również streszczenia, dostępne są tutaj.

W oparciu o debatę, w dniu 18 listopada 2010 r., Komisja przedstawiła komunikat pt. „WPR do 2020 roku", który określał możliwe opcje dla przyszłości WPR i zapoczątkował debatę z pozostałymi instytucjami i interesariuszami.

Komisja Europejska – propozycje reformy rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.

W dniu 12 października 2011 r. Komisja przedstawiła propozycję reformy WPR na lata 2014-2020. Propozycja ta zawierała projekty rozporządzeń w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Propozycja w zakresie nowego EFRROW wyrasta z fundamentalnych założeń WPR w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i jest zbieżna ze strategią Europa 2020

Po przeprowadzeniu konsultacji i dokonaniu politycznych uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską, państwami członkowskimi (w Radzie) i Parlamentem Europejskim, w grudniu 2013 r. przyjęto cztery i opublikowano cztery podstawowe rozporządzenia dotyczące zreformowanej WPR.

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat debaty publicznej, kliknij na poniższe linki:

  • Przemówienie Komisarza DG AGRI Daciana Ciolosa pt. „Przyszłość europejskiej polityki rolnej – wezwanie do debaty publicznej”, kwiecień 2010 [PDF ]
  • Zagadnienia z zakresu rozwoju obszarów wiejskich [PDF ]
  • Prezentacja Komitetu Koordynacyjnego na temat debaty publicznej nad WPR po 2013 r., kwiecień 2010 [PDF ]
  • Streszczenia wkładu poszczególnych państw w debatę otrzymane przez ENRD (13/07/2010) [PDF ]

Więcej informacji na temat reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020, a także na temat debaty dotyczącej WPR, znaleźć można na oficjalnej stronie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.