Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich

Programy Krajowe i Regionalne

Państwa Członkowskie UE wdrażają Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), mając do wyboru 41 działań, które reprezentują spektrum aktywności i problemów na obszarach wiejskich. Każde Państwo Członkowskie uwzględnia w programie te działania, które odpowiadają potrzebom danego kraju.

Wprowadzenie do PROW

Każde Państwo Członkowskie wdraża politykę rozwoju obszarów wiejskich na okres 2007–2013 w ramach własnego PROW. Państwo Członkowskie może stosować jeden program na całym swoim terytorium albo zestaw kilku programów regionalnych.

PROW są spójne ze Strategicznymi Wytycznymi UE (aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj) oraz Krajowymi Planami Strategicznymi każdego z Państw Członkowskich (aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj ).

Aby uzyskać więcej informacji o PROW poszczególnych Państw Członkowskich, odwiedź naszą interaktywną mapę, a następnie wybierz odpowiedni kraj.
Każdy PROW – bez względu na to czy Państwo Członkowskie ma jeden program, czy też zestaw programów regionalnych — powinien zawierać:

  • analizę mocnych i słabych stron obszarów wiejskich oraz wybraną wobec nich strategię;
  • uzasadnienie dla wybranych priorytetów z uwzględnieniem Strategicznych Wytycznych UE oraz Krajowego Planu Strategicznego, jak również ich spodziewane oddziaływanie;
  • informacje o osiach PROW oraz działaniach zaproponowanych dla każdej osi wraz z ich opisem, w tym także o szczegółowych, weryfikowalnych celach i wskaźnikach, umożliwiających pomiar postępu wdrażania, wydajności i efektywności programu;
  • plan finansowania, w tym szczegóły łącznego wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz odpowiadającego mu wkładu z krajowych/regionalnych środków publicznych na każdy rok, a także na cały okres programowania w podziale na osie (dodatkowo wstępne rozbicie kwot początkowych na działania);
  • informacje dotyczące komplementarności z działaniami finansowanymi przez inne instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), w ramach polityki spójności, jak również przez instrumenty wsparcia wspólnotowego dla rybołówstwa;
  • szczegóły ustaleń związanych z wdrażaniem PROW, w tym wszelkich właściwych wyznaczonych organów, a także zwięzły opis struktur zarządzania i kontroli;
  • opis systemów monitorowania i ewaluacji, jak również skład Komitetu Monitorującego;
  • szczegóły planów zapewniające upowszechnianie informacji na temat PROW.

PROW tworzy ramy operacyjne, które wspierają proces wdrażania. Ramy polityki rozwoju obszarów wiejskich obejmują 41 działań. Państwa Członkowskie wybierają te działania, które najpełniej odpowiadają potrzebom obszarów wiejskich danego kraju. Następnie wspomniane działania włączane są do odpowiednich krajowych lub regionalnych PROW. Udział UE w finansowaniu poszczególnych działań zależy od wybranego działania oraz regionu. Więcej informacji o działaniach stosowanych w ramach PROW można znaleźć w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. dotyczącym wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępnych w ramach osi można uzyskać, klikając na następujące łącza:

Aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach wdrażania, kliknij tutaj (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.)
W okresie wdrażania (2007–2013) Państwa Członkowskie mogą zmieniać i aktualizować swoje programy, reagując na zmiany związane ze środowiskiem i szeroko rozumianą gospodarką wiejską. W rezultacie mogą następować przesunięcia wewnątrz osi i działań oraz między nimi.