Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W LICZBACH

Karty informacyjne nt. działań PROW

Stan obecny

Niniejsza sekcja dostarcza bieżących informacji na temat działań PROW wdrażanych w całej UE-27. Karty informacyjne przedstawiają skrótowe informacje o postępach na poziomie poszczególnych działań w oparciu o osiągnięte fizyczne rezultaty (najnowsze dostępne dane) i porównanie ich z celami przyjętymi na cały okres programowania 2007-2013.

DziałanieKarty informacyjne działań
Oś 1 111 - Kształcenie zawodowe i działania informacyjne [PDF en ]
112 - Podejmowanie działalności przez młodych rolników [PDF en ]
113 – Wcześniejsze emerytury [PDF en ]
114 – Korzystanie z usług doradczych [PDF en ]
115 – Tworzenie usług z zakresu zarządzania, pomocy i usług doradczych
121 – Modernizacja gospodarstw rolnych [PDF en ]
122 - Podnoszenie wartości ekonomicznej lasów [PDF en ]
123 – Zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych [PDF en ]
124 – Współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolnym i żywnościowym oraz w sektorze leśnym [PDF en ]
125 – Infrastruktura związana z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa [PDF en ]
126 – Przywracanie potencjału produkcji rolnej
131 - Spełnianie norm opartych na prawodawstwie UE
132 - Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności [PDF en ]
133 - Działania informacyjne i promocyjne
141 - Gospodarstwa rolne niskotowarowe
142 - Grupy producentów
143 - Świadczenie usług z zakresu doradztwa rolniczego i upowszechniania wiedzy rolniczej
144 – Gospodarstwa rolne w fazie restrukturyzacji w wyniku reformy wspólnej organizacji rynków
Oś 2 211 – Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach górskich [PDF en ]
212 – Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach innych niż obszary górskie [PDF en ]
213 – Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE [PDF en ]
214 – Płatności rolnośrodowiskowe [PDF en ]
215 – Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt [PDF en ]
216 – Inwestycje nieprodukcyjne [PDF en ]
221 – Pierwsze zalesienie gruntów rolnych [PDF en ]
222 – Pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach rolnych
223 – Pierwsze zalesienie gruntów nierolniczych [PDF en ]
224 – Płatności dla obszarów Natura 2000 [PDF en ]
225 – Płatności leśnośrodowiskowe [PDF en ]
226 – Przywrócenie potencjału leśnego oraz wprowadzenie działań zapobiegawczych [PDF en ]
227 - Inwestycje nieprodukcyjne [PDF en ]
Oś 3 311 – Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej [PDF en ]
312 – Wsparcie dla tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej [PDF en ]
313 - Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką [PDF en ]
321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej [PDF en ]
322 - Odnowa i rozwój wsi [PDF en ]
323 - Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa obszarów wiejskich [PDF en ]
331 - Szkolenia i informowanie
341 - Nabywanie umiejętności i aktywizacja w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju
Oś 4 Oś 4 - Liczba lokalnych grup działania [PDF en ]
Oś 4 - Liczba projektów i beneficjentów [PDF en ]
421 - Wdrażanie projektów współpracy [PDF en ]
431 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja [PDF en ]

Szczegółowe informacje na temat wskaźników finansowych i wynikowych można odnaleźć w tabeli zawierającej wskaźniki oceny PROW (kliknij tutaj).