Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Powiązania Wiejsko-Miejskie

 

W Komunikacie Komisji Europejskiej z 2010 r. dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 r. priorytetowe znaczenie nadano „zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich na terytorium UE, osiąganemu poprzez wspieranie ludności na obszarach wiejskich, rozwijanie kompetencji, poprawę lokalnych warunków i powiązania między terenami wiejskimi i miejskimi”.

Dla zrównoważonego rozwoju korzystne może być uwzględnienie kluczowych kwestii:

  • Tereny miejskie są ważnymi rynkami i centrami usługowymi dla wiejskich przedsiębiorstw.
  • Mieszkańcy terenów miejskich lubią wiejski krajobraz.
  • Rozwój dużych i małych aglomeracji miejskich, tworzenie miejsc atrakcyjnych dla masowej turystyki i osób lokalnych może wpływać na znajdujące się blisko obszary wiejskie.

Podejście zintegrowanej polityki w skali regionalnej może przynieść pozytywne rezultaty, jeśli uwzględni się różne czynniki powiązań miejsko-wiejskich. Może to prowadzić do obrania podejścia zrównoważonego rozwoju, które w równej mierze uwzględnia harmonijny rozwój zarówno terenów wiejskich jak i miejskich.

https://ec.europa.eu/regional_policy/what/cohesion/urban_rural/index_en.cfm