Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD)

 

Podejście do rozwoju lokalnego LEADER, które zapoczątkowane zostało 1991 r. przez Komisję Europejską w postaci inicjatywy wspólnotowej, oferuje społecznościom z obszarów wiejskich UE metodologię mającą na celu zaangażowanie partnerów lokalnych w tworzenie warunków dla przyszłego rozwoju ich regionów. Podejście LEADER cieszy się dużym zainteresowaniem w UE i poza nią, nie tylko na obszarach wiejskich, ale również miejskich i nadbrzeżnych.

Pierwsze edycje LEADER finansowane były z unijnych funduszy strukturalnych jako oddzielna inicjatywa wspólnotowa. LEADER przyjął „dojrzałą formę” w takcie edycji 2004-2006 i od 2007 r. jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Mimo wsparcia otrzymanego ze strony instytucji unijnych i wszystkich powiązanych interesariuszy, nie udało się w pełni wykorzystać potencjału LEADER w zakresie kompleksowego uwzględnienia lokalnych potrzeb w lokalnych strategiach rozwoju (LSR). Dlatego też, w celu zapewnienia obszarom lokalnym możliwości pełniejszego uwzględnienia potrzeb o charakterze wielosektorowym, zaproponowano, aby w przyszłości LEADER, który finansowany jest z EFRROW, umożliwił realizowanie wielosektorowych LSR wspieranych również z innych funduszy unijnych.

W tym nowym „wielofunduszowym” kontekście, podejście LEADER będzie nazywane „rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność" (CLLD). W latach 2014-2020 podejście CLLD (LEADER) pozostanie obowiązkową częścią programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych w ramach EFRROW z możliwością dodatkowego finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). W celu zapewnienia spójności zintegrowanych LSR oraz podejmowanych działań, w ramach Wspólnych Ram Strategicznych wprowadzone zostaną jednakowe zasady dotyczące korzystania z tych funduszy.

Więcej informacji na temat CLLD można otrzymać wybierając jedno z poniższych zagadnień:

 

Policy & guidance Seminars, workshops, conferences
Other CLLD-relevant information NRN Thematic Initiative on CLLD