Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Przedsiębiorczość

Finansowanie działalności na obszarach wiejskich

Ograniczony dostęp do wsparcia finansowego, w tym zarówno do kredytów, jak i funduszy inwestycyjnych (np. typu venture capital), stanowi jedną z najpoważniejszych przeszkód dla przedsiębiorczości i rozwoju biznesu na obszarach wiejskich w całej Unii Europejskiej (UE). Zjawisko „wykluczenia finansowego”, z jakim spotyka się biznes na obszarach wiejskich, zostało w ostatnich latach dobrze opisane, a jego przyczyn upatruje się w kombinacji czynników o charakterze ogólnoekonomicznym oraz typowym dla obszarów wiejskich.

Działalność ENRD

Grupa do Zadań Specjalnych z Zakresu Finansów na Obszarach Wiejskich ENRD (RFTF) została utworzona w kwietniu 2011 roku podczas 11-tego spotkania KSOW zorganizowanego w Bad Schandau w Niemczech (aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj).

RFTF jest Działaniem Wspólnym zorganizowanym w ramach Inicjatywy Tematycznej KSOW w Zakresie Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich. Nadrzędnym celem tej inicjatywy tematycznej jest identyfikacja i promocja opłacalnych strategii i działań, które odpowiadają na zmiany warunków ekonomicznych na obszarach wiejskich.

W maju i czerwcu 2011 roku RFTF przeprowadziła badania wstępne na temat istniejących instrumentów finansowania na obszarach wiejskich, których wyniki zaprezentowano podczas warsztatów w dniu 29 czerwca 2011 roku w Brukseli. Podczas 13. spotkania KSOW, które odbyło się w dniu 10 listopada 2011 roku w Den Haag w Holandii, przedstawiono informacje na temat postępów w działaniach RFTF (sprawozdanie okresowe) oraz zaprezentowano plan dalszych działań – (aby zobaczyć więcej na ten temat, kliknij tutaj).

Raport końcowy [PDF ] z realizacji Inicjatywy tematycznej KSOW z Zakresu Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich (ENRD) koncentruje się na dostępie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania oraz wykorzystuje i uwzględnia wyniki sprawozdania okresowego z realizacji tej Inicjatywy Tematycznej (ENRD) z października 2011 roku opracowanego przez Punkt Kontaktowy ENRD.

Wnioski płynące z raportu końcowego, jak również z dyskusji na temat obecnych i przyszłych propozycji rozwiązań prawnych z zakresu mechanizmów inżynierii finansowej, zaprezentowano w trakcie 14. spotkania KSOW, które odbyło się w dniu 2 lutego 2012 roku w Salonikach w Grecji (aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj).

W dniu 28 czerwca 2012 roku, w Rydze na Łotwie, odbyło się zorganizowane przez łotewską KSOW seminarium na temat „Ułatwianie mikro-przedsiębiorstwom dostępu do finansowania” (aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj).

Głównym celem tego seminarium było zebranie różnych podmiotów zainteresowanych kwestami dostępności kredytów na obszarach wiejskich. Stanowiło ono niepowtarzalną szansą na podjęcie dalszych dyskusji, które powinny prowadzić do zidentyfikowania sposobów na poprawę bieżących i przyszłych reguł inżynierii finansowej.

Wkrótce … Warsztaty Komitetu Koordynacyjnego nt. inżynierii finansowej – (piątek, 26 października 2012)

Celem tych warsztatów jest podniesienie świadomości wśród osób zaangażowanych w PROW na temat możliwości i ustaleń z zakresu tworzenia i korzystania z narzędzi inżynierii finansowej w celu podniesienia potencjału EFRROW w rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Prezentacje i dyskusje opierać będą się na doświadczeniach innych funduszy/polityk unijnych. Podkreślone zostaną kluczowe wnioski płynące z doświadczeń menedżerów koordynujących instrumenty finansowe na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również najnowsze informacje na temat przepisów dotyczących instrumentów finansowych w kontekście Wspólnych Ram Strategicznych (WRS), w tym zmiany w przepisach i ich wpływ na przyszłość.     

Uwaga! W najbliższym czasie ukażą się ...

13. numer EU Rural Review „Instrumenty finansowe w rozwoju obszarów wiejskich: nowe możliwości walki z kryzysem gospodarczym”.

Najważniejsze informacje i linki

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.