Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Informowanie o rozwoju obszarów wiejskich

 

Proces informowania stanowi istotny element procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie Państw Członkowskich UE w promowaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Każdy unijny PROW musi zawierać plan działań informacyjnych. Jest ważne, aby beneficjenci wiedzieli, jakie środki są dostępne i jak je otrzymać, a także, aby mieszkańcy Europy dowiedzieli się, jakie konkretne korzyści wynikają z unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Podejście do informowania

Komunikowanie o EFRROW powinno być spójne z podejściem Komisji Europejskiej w tym zakresie. Opiera się ono na trzech głównych zasadach:

  1. 1Słuchanie mieszkańców – uwzględnianie ich poglądów i obaw, gdyż komunikowanie jest dialogiem, a nie jednostronnym procesem. Nie chodzi tylko o informowanie mieszkańców Europy, ale również o to, aby mogli oni wyrazić swoje opinie, i aby Komisja Europejska mogła zrozumieć ich obawy i sposób postrzegania działań.
  2. Wyjaśnianie w zrozumiały sposób, jak polityki, programy i projekty wpływają na codzienne życie, aby każdy mógł śledzić postępy polityki na poziomie europejskim.
  3. Nawiązywanie kontaktu z ludźmi na poziomie lokalnym – zwracanie się do ludzi na poziomie krajowym lub lokalnym z wykorzystaniem ich najbardziej popularnych mediów.

Działania w zakresie komunikowania EFRROW, zarówno na poziomie europejskim, jak i narodowym, powinny być spójne z ogólną strategią komunikowania Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI). Podczas posiedzenia Komisji w 2010 roku ustalono nową strategię odpowiadającą wyzwaniom w zakresie komunikowania w okresie programowania 2010-2015, w tym przede wszystkim reformie wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz nowemu okresowi programowania 2014-2020. Z punktu widzenia efektywności komunikowania, zarówno beneficjentom, jak i szerszym kręgom odbiorców, istotne jest rozpoznanie i zebranie konkretnych przykładów działań zakończonych sukcesem w zakresie różnych tematów i z różnych Państw Członkowskich.

Upowszechnianie przykładów projektów

ENRD upowszechnia przykłady wdrażanych w całej Europie projektów realizowanych w ramach PROW wykorzystując w tym celu różne narzędzia, w tym:

Inicjatywa Tematyczna KSOW

ENRD zapoczątkowało inicjatywę tematyczną KSOW dotycząca komunikacji mającej na celu wsparcie wymiany najlepszych praktyk w zakresie komunikowania PROW i EFRROW w Państwach Członkowskich. Dodatkowo, celem inicjatywy jest również przedstawienie szerszej grupie odbiorców osiągnięć i wyzwań związanych w wdrażaniem polityki rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym z wykorzystaniem szerokiego zestawu produktów, narzędzi, publikacji i kampanii, które dostępne są w całej Europie i zostały sfinansowane w ramach EFRROW.

Poniżej przedstawiono konkretne rezultaty tej inicjatywy:

  • Zorganizowanie w dniu 28 czerwca 2011 roku 12-tego spotkania KSOW poświęconego komunikowaniu. Kliknij tutaj
  • Zorganizowanie we współpracy w włoską KSOW w dniach 17-18 listopada w Mediolanie konferencji na temat “Komunikowanie mieszkańcom o rozwoju obszarów wiejskich”. Kliknij tutaj
  • Stworzenie sieci ekspertów w zakresie komunikowania o rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajów członkowskich.
  • Wspólne uczestnictwo KSOW w targach “ “International Green week Berlin” oraz “Paris International Agricultural Show
  • Stworzenie “Portalu informacyjnego EFRROW”, bazy danych umożliwiającej wyszukanie narzędzi komunikacji i praktyk stosowanych w całej Europie w celu promowania funduszy EFRROW, dostępne wkrótce
  • Publikacja broszury ENRD na temat komunikowania, prezentującej znaczenie komunikowania w koncentrowaniu działań w ramach PROW na nowych wyzwaniach i zachęcaniu do korzystania z możliwości, jakie daje EFRROW.