Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Wartości dodanej tworzenia sieci

Wykazanie wartości dodanej tworzenia sieci

Znaczenie tworzenia sieci w polityce rozwoju obszarów wiejskich jest coraz powszechniej potwierdzane przez wzrastającą liczbę opinii na temat skuteczności sieci w angażowaniu interesariuszy i wspieraniu wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich (RDPs).

Wspólne działanie KSOW

Krajowe sieci obszarów wiejskich (KSOW) połączyły swoje zasoby w celu rozwijania źródła internetowego ilustrującego aktualny stan wiedzy na temat wartości dodanej sieci w polityce rozwoju obszarów wiejskich. Wspólna metodologia zaproponowana przez ENRD skupia się na: a) wspólnych statystykach sieci; oraz b) przykładach sukcesów sieci. Celem tego bezpośredniego podejścia jest dostarczenie informacji o tym, co robią KSOW, oraz o tym, jak względny sukces tych działań jest rozumiany przez kierowników Jednostek Wsparcia Sieci.

Poniższe informacje będą regularnie uzupełniane.

Ponadto zestaw narzędzi samooceny KSOW pozwala KSOW zaprezentować i wymienić się informacjami na temat różnych podejść, technik oraz praktycznych narzędzi używanych w celu monitorowania postępu oraz wyników działań sieciujących.

Inicjatywa na rzecz wspólnych statystyk sieci

Inicjatywa na rzecz wspólnych statystyk sieci została zapoczątkowana, aby pozwolić na wgląd w wyniki ilościowe używane i opracowane przez KSOW. W kwietniu 2012 r. pierwszy zestaw danych został uzyskany od uczestniczących KSOW. Koncentruje się na czterech z sześciu kluczowych elementów sieciowania – skutecznym zaangażowaniu interesariuszy za pośrednictwem komunikowania w sieci, wymianie odpowiedniego doświadczenia i know-how, budowaniu potencjału i szkoleń, a także wsparciu dla współpracy i wspólnych działań. Wyniki te podkreślają wysoki poziom zaangażowania interesariuszy oraz rozwoju osiągniętego przez KSOW.

Podsumowanie wyników wspólnych statystyk [PDF ]

Przegląd inicjatywy na rzecz wspólnych statystyk [PDF ]

Raport mapujący KSOW

Dokument podsumowuje drugi etap mapowania KSOW, w ramach którego uaktualniono informacje krajowe zbierane osobno przez państwa członkowskie. Raport obrazuje różne typy struktur KSOW oraz próbuje zidentyfikować klastry KSOW, biorąc pod uwagę ich aktywności lub metodologie i narzędzia, jakie stosują.

Wyniki mapowania KSOW z 2011 roku: Podsumowanie Raportu Końcowego [PDF ]

Dokument roboczy na temat programów KSOW

Celem tego dokumentu roboczego przygotowanego przez Europejską Sieć Ewaluacji jest wsparcie wymiany informacji o ewaluacji, odkrycie wyzwań ewaluowania sieci oraz zapoznanie z używanymi podejściami. Dokument oparty został na doświadczeniu czterech KSOW.

Dokument roboczy na temat ewaluacji programów krajowych sieci obszarów wiejskich [PDF ]

Przegląd literatury

Przegląd dostarcza podsumowania literatury naukowej poświęconej „wartości dodanej” tworzenia sieci. Odkrywa między innymi, jaka jest wartość dodana sieci i ich tworzenia, jakie przeszkody pojawiają się w ich tworzeniu i rozwijaniu oraz jak korzyści z sieciowania mogą być efektywnie mierzone.

Wykazanie wartości dodanej tworzenia sieci: Przegląd literatury [PDF ]

Wartość dodana tworzenia sieci – Doświadczenia KSOW

W celu zademonstrowania szczegółowej informacji o wartości dodanej tworzenia sieci, KSOW dostarczyły licznych przykładów swoich prac. Zaprezentowano je w formie „Historii nt. wartości dodanej tworzenia sieci”, które są połączeniem przykładów dobrych praktyk, historii sukcesu, odpowiednich doświadczeń oraz studiów przypadku.

Historie zostały skategoryzowane z uwagi na typ oraz podstawowe elementy tworzenia sieci. Pozwala to na łatwe odnalezienie odpowiednich historii w tym narastającym gąszczu informacji.


Studia przypadku

Rural networks in the UK
Ściągnij
[PDF ]

Studium przypadku: Sieci w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania rozwinęła dwustopniowy system tworzenia sieci dla PROW, zawierający cztery struktury regionalne i jedną sieć krajową. Niniejsze studium przypadku odkrywa jak sieci rozwijały się w nawiązaniu do swoich grup interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich i konkurujących sieci, a także roli centralnej KSOW Wielkiej Brytanii w przekazywaniu informacji od Komisji Europejskiej.

Bi-lateral cooperation between Hungary and Poland
Ściągnij
[PDF ]

Studium przypadku: Współpraca bilateralna pomiędzy Węgrami i Polską

Węgry i Polska podpisały porozumienie na rzecz współpracy przy promowaniu najlepszych praktyk w wielu dziedzinach rozwoju obszarów wiejskich. Analizie poddane zostały forma i sposób realizacji tego bilateralnego sieciowania. Skupiono się między innymi na tym, jak ta współpraca pomogła we wzmocnieniu istniejących sieci oraz przyczyniła do tworzenia nowych powiązań pomiędzy dwoma krajami, jak i zachęceniu do podpisania podobnej umowy pomiędzy Węgrami i Słowakami.

Bottom-up networking around the Baltic Sea
Ściągnij
[PDF ]

Studium przypadku: Oddolne tworzenie sieci wokół Morza Bałtyckiego

Bałtycki Klaster KSOW powstał w wyniku oddolnego procesu, przy jednoczesnym tworzeniu Strategii Unii Europejskiej dla Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Działania klastra powiązane zostały z tą strategią, skupiając się na kwestiach zidentyfikowanych przez sieci. Osiem krajów uczestniczy w klastrze, który skupia się na wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Studium odkrywa procesy sieciowania w klastrze oraz czynniki jego sukcesów.

Belgium-Walloon self-assessment process
Ściągnij
[PDF ]

Studium przypadku: Proces samooceny w Belgii-Walonii

Krajowa Jednostka Wsparcia walońskiej KSOW rozpoczęła proces samooceny w celu ewaluacji sieci i zaplanowania trzyletniego program działań. Studium przypadku obrazuje ten proces oraz jego wynik w dłuższej perspektywie czasowej.