dsp_decreas_text dsp_increase_text

Přehled politiky rozvoje venkova

Národní strategie

Úvod do národních strategických plánů (NSP)

Každý členský stát vyvinul svůj vlastní národní strategický plán (NSP) pro rozvoj venkova založený na strategických směrnicích EU, které berou plně v úvahu konkrétní situaci a potřeby jednotlivých zemí. Chcete-li se dozvědět více o strategiích jednotlivých členských států, navštivte naši interaktivní mapu a vyberte zemi, která vás zajímá.

NSP jsou určeny k poskytování referenčního nástroje pro plánování Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Tyto strategie se realizují prostřednictvím programů pro rozvoj venkova (PRV) buď pro určitou zemi, nebo v některých členské státech pro specifické administrativní regiony.

NSP pomáhá:

  • identifikovat oblasti, kde použití podpory EU na rozvoj venkova přidá nejvyšší hodnotu;
  • vytvářet spojení s hlavními prioritami EU, včetně těch stanovených Lisabonskou agendou (strategie pro růst a zaměstnanost) a tzv. "Göteborg agendou" (cíle udržitelnosti rozvoje);
  • zajistit soulad s ostatními politikami EU, zejména s těmi důležitými pro hospodářskou soudržnost a životní prostředí;
  • přispívat k provádění Společné zemědělské politiky (SZP) orientované na nové trhy a nezbytnou restrukturalizaci, která se projeví ve starých i nových členských státech.

Tyto NSP zahrnují:

  • Hodnocení ekonomické, sociální a environmentální situace a potenciálu pro rozvoj.
  • Strategii zvolenou pro společnou akci ze strany EU a dotyčného členského státu a vykazující soulad mezi zvolenými možnosti s obecnými strategickými zásadami EU.
  • Tematické a teritoriální priority pro rozvoj venkova v rámci každé osy, včetně hlavních kvantifikovaných cílů a vhodných ukazatelů monitorování a hodnocení.
  • Seznam PRV aplikovaných v rámci NSP a orientační částku přidělenou z EZFRV každému programu PRV.
  • Prostředky k zajištění koordinace s ostatními nástroji SZP a případně rozpočet pro dosažení konvergenčního cíle.
  • Popis opatření a rozpočet pro zřízení celostátní sítě pro venkov.