Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

PRZEGLĄD POLITYKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Osie i Działania

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), tworzone przez Państwa Członkowskie, są oparte na czterech osiach [aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj] are built around four axes.

Dla każdej z osi przewidziano minimalny poziom finansowania, co ma zapewnić zrównoważenie tworzonej strategii. Na Oś 1 powinno przypadać co najmniej 10% środków, a na osie 2 i 3 odpowiednio po 25% i 10%. Stanowi to gwarancję, że tworzone programy będą odpowiadać trzem głównym celom polityki. Progi ustanowiono na tyle nisko, aby pozostawić Państwom Członkowskim lub regionom swobodę (55% funduszy z UE) i umożliwić im przesunięcie środka ciężkości na tę oś, która jest strategiczna z punktu widzenia ich sytuacji i potrzeb. Na cele Osi LEADER przeznaczono nie mniej niż 5% (w nowych Państwach Członkowskich – 2,5%) puli środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich w poszczególnych programach krajowych. Wydatki na cele LEADER zaliczane są proporcjonalnie do trzech osi.

W ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich (zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005) wszystkie Państwa Członkowskie mogą korzystać z zestawu działań, które są dofinansowywane przez UE w ramach wdrażania zintegrowanego PROW.

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Działania ukierunkowane są na kapitał ludzki i rzeczowy w rolnictwie, sektorze żywnościowym i sektorze leśnym (w tym wspieranie transferu wiedzy i innowacji) oraz jakość produkcji.

Aby zobaczyć wszystkie działania w ramach osi 1, kliknij tutaj.

Axis 2: to improve the environment and the countryside, providing measures to protect and enhance natural resources, as well as preserving high value farming and forestry systems and cultural landscapes in Europe’s rural areas.

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Obejmuje działania zmierzające do ochrony i zwiększania zasobów naturalnych, jak i do zachowania cennych systemów rolniczych i leśnych oraz krajobrazu kulturowego na obszarach wiejskich w Europie.

Aby zobaczyć wszystkie działania w ramach osi 2, kliknij tutaj.

Oś 3: Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Oferowane jest wsparcie dla rozwoju infrastruktury lokalnej oraz kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Ma to na celu poprawę warunków wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy we wszystkich sektorach oraz różnicowanie aktywności ekonomicznej.

Aby zobaczyć wszystkie działania w ramach osi 3, kliknij tutaj.

To see all Axis 3 measures click here.

Oś 4: Oparta jest na doświadczeniach podejścia LEADER. Wprowadza możliwość innowacyjnego zarządzania poprzez lokalne, oddolne podejście do rozwoju obszarów wiejskich. Aby uzyskać więcej informacji o LEADER, kliknij tutaj.

Aby zobaczyć wszystkie działania w ramach osi 4, kliknij tutaj.