Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Aspekty Społeczne

Młodzież

Zmiany demograficzne i zmniejszająca się wielkość populacji na obszarach wiejskich stanowi poważny problem w większości Państw Członkowskich i silnie oddziałuje na sytuację ekonomiczną tych obszarów. Wspieranie populacji młodych ludzi na obszarach wiejskich jest więc jednym z priorytetowych zadań unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.

W wielu Państwach Członkowskich UE podejmowany jest również szereg innych działań, których celem jest wspieranie młodych ludzi z obszarów wiejskich. Do działań tych zaliczają się szkolenia, wspieranie lepszego przepływu informacji oraz tworzenie usług w tym zakresie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań skierowanych do młodych ludzi na wsi wdrażanych w innych krajach, możesz odwiedzić następujące strony:

  • Youth in the countryside: spotkanie na Węgrzech organizowane przez AGRYA
  • Amaze me Leader: wydarzenie dla młodych ludzi organizowane przez fińską LGD we współpracy z fińską KSOW
  • Youruralnet: wspólnota młodych rolników założona przez włoską KSOW
  • Rural4kids oraz rural4teens: dwie inicjatywy włoskiej KSOW mające na celu wprowadzenie tematów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich do programu szkół podstawowych i średnich
  • Les jeunes en milieu rural: interesujące badania opublikowane przez francuską sieć obszarów wiejskich

Aby znaleźć projekty związane z młodzieżą wiejską i młodymi rolnikami finansowane w ramach EFRROW, przejrzyj Bazę danych projektów PROW.