dsp_decreas_text dsp_increase_text

Преглед на политиката за развитие на селските райони

Оси и мерки

Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) на държавите членки са изградени около четири оси.

С цел постигане на балансирана стратегия за развитие на селските райони, за всяка тематична ос се изисква минимално равнище на финансиране. Предлаганото минимално финансиране от 10 %, 25 % и 10 %, съответно за оси 1, 2 и 3, е гаранция за това, че всяка ПРСР отразява трите основни политически цели, като процентите са достатъчно ниски, за да позволят на държавите или регионите гъвкавост (до 55 % съфинансиране от ЕС) при определяне на осите, най-тясно свързани с тяхното положение и нужди. При всяка ПРСР е запазено минимално финансиране от 5 % (2,5 % за новите държави-членки) за ос ЛИДЕР. Методологиите и разходите по ос ЛИДЕР могат да обхващат трите тематични оси.

В политиката, определена с Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета , e предвиден набор от мерки, от които държавите членки могат да изберат и получат финансово подпомагане от ЕС за изпълняване на интегрирани ПРСР. Всяка от общо 41 мерки финансира различни видове дейности за развитие на селските райони. Мерките по ос 1 са насочени към видове дейности, подпомагащи подобряване конкурентоспособността на селското и горското стопанство. Мерките по ос 2 са насочени към видове дейности, подпомагащи подобряване на околната среда и ландшафта. Мерките по ос 3 са насочени към видове дейности, подпомагащи качеството на живот в селските райони и разнообразяването на селската икономика. Мерките по ос 4 се отнасят към различни аспекти на метода ЛИДЕР за развитие на селските райони.

Обща информация за осите по ПРСР

Ос 1: предоставя финансиране по ПРСР за подобряване на конкурентоспособността на селското и горското стопанство. Тук са включени мерки, насочени към човешкия и физически капитал в хранителния сектор, селското и горското стопанство, насърчаващи трансфера на знания, въвеждането на иновации и производството на качествена продукция.

Вижте всички мерки по ос 1.

Ос 2: предоставя финансиране по ПРСР за подобряване на околната среда и ландшафта. Тук са включени мерки за защита и подобряване на природните ресурси, опазване на ценни горски и селскостопански системи, както и културни пейзажи в селските райони на Европа.

Вижте всички мерки по ос 2.

Ос 3: предоставя финансиране по ПРСР за подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика. Тези мерки подпомагат развитието на местна инфраструктура и човешкия капитал, подобряват условията за растеж и създаването на работни места във всички сектори, насърчават разнообразяване на икономическите дейности.

Вижте всички мерки по ос 3.

Ос 4: предоставя финансиране за метода ЛИДЕР, който подкрепя новаторски начини за управление и развитие, като се вземат предвид местната среда и местните ресурси. Прочетете повече за ЛИДЕР.

Вижте всички мерки по ос 4.