Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

FARNET

 

FARNET

Priorytetowa oś 4. Europejskiego Fundusz Rybackiego (EFR) wspiera zrównoważony rozwój obszarów rybackich, a zwłaszcza działania, które promują dywersyfikację działalności gospodarczej (turystykę, przemysł żywnościowy, energię odnawialną itp.) oraz prowadzą do poprawy jakości życia na obszarach dotkniętych obniżeniem aktywności rybackiej.

Istotną zmianą w procesie wdrażania osi 4. EFR jest położenie nacisku na podejście LEADER, które koncentruje się na konkretnych obszarach i stara się zachęcać podmioty ze wszystkich sektorów (publicznego, prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego) do współpracy w ramach lokalnych grup rybackich (LGR). Ich zadaniem jest opracowanie i wdrożenie lokalnych strategii rozwoju.

Priorytetowa oś 4. EFR będzie wdrażana w 21 państwach członkowskich. Szacuje się, że w całej UE powstanie przynajmniej 250 LGR. Międzyregionalna i międzynarodowa współpraca wspiera te grupy w wymianie doświadczeń i pomaga im wzajemnie się od siebie uczyć. Na cele osi 4 na lata 2007-2013 przeznaczono ze środków publicznych (EFR i inne źródła publiczne) kwotę w wysokości 826,6 mln Euro.

Jednostka Wsparcia FARNET została utworzona przez Komisję Europejską w celu wsparcia procesu wdrażania działań unijnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich, ze szczególnym uwzględnieniem osi 4. EFR. Działa na zasadzie platformy umożliwiającej sieciowanie, a także wspiera i doradza LGR w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań w skali lokalnej dla problemów dotykających europejskie obszary rybackie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania Europejskiej Sieci Obszarów Rybackich (FARNET), kliknij tutaj.

ENRD i FARNET zamierzają nawiązać bliższą współpracę w celu promowania szerszego zastosowania podejścia LEADER w kolejnych latach. Dalsze informacje na temat tych wspólnych działań będą zamieszczane w miarę postępów prac.