Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Aspekty Społeczne

Rolnictwo społeczne

W ostatnich latach coraz większa liczba podmiotów zainteresowanych obszarami wiejskimi zwraca uwagę na rolnictwo społeczne, a w państwach członkowskich UE-27 można spotkać liczne przykłady tego rodzaju działalności. To zainteresowanie wynika z coraz lepszego zrozumienia roli, jaką rolnictwo i zasoby obszarów wiejskich mogą odegrać w poprawie kondycji społecznej, fizycznej i psychicznej obywateli.

Jednocześnie, rolnictwo społeczne stanowi dla rolników szansę na dostarczanie nowych usług i tym samym poszerzenie i zróżnicowanie ich działalności oraz wielofunkcyjnej roli w społeczeństwie. Taka integracja działań o charakterze rolniczym i społecznym może również zapewnić rolnikom dodatkowe źródła dochodów i poprawić wizerunek rolnictwa w oczach opinii publicznej.

Wspólna inicjatywa tematyczna

W grudniu 2009 r. zapoczątkowano wspólną inicjatywę tematyczną KSOW dotyczącą rolnictwa społecznego. Jej rozpoczęcie było odpowiedzią na propozycję włoskiej KSOW, która zakładała współpracę pomiędzy kilkoma KSOW w celu zidentyfikowania i przeanalizowania możliwości i przeszkód wynikających z krajowych/regionalnych PROW na lata 2007–2013 w zakresie implementacji działań związanych z rolnictwem społecznym/ochroną środowiska w UE-27.

Szczególnym celem inicjatywy tematycznej dotyczącej rolnictwa społecznego była „poprawa wdrażania PROW w odniesieniu do rolnictwa społecznego i szerszego uwzględnia tego zagadnienia w przyszłym okresie programowania na poziomie krajowym i europejskim”.

W inicjatywę zaangażowało się w sumie 7 KSOW (z Austrii, Belgii – Flandrii, Finlandii, Irlandii, Włoch, Szwecji i Wielkiej Brytanii), które zaczęły zbierać informacje o aktualnej sytuacji rolnictwa społecznego w swoich krajach.

Wyniki tej współpracy przedstawiono [PDF en] w marcu 2010 r. podczas 8. posiedzenia KSOW w Rzymie (25–26 marca 2010 r.). Uczestniczące w spotkaniu KSOW uzgodniły również program prac prowadzących do przygotowania artykułu przeglądowego (wspartego zbiorem odpowiednich studiów przypadku) przed końcem 2010 r.

Wnioski płynące z artykułu przeglądowego i studiów przypadku przedstawiono w 2010 r. na dwóch ważnych konferencjach dotyczących rolnictwa społecznego:

  • na V Europejskiej Konferencji COST 866 zatytułowanej „Ochrona środowiska naturalnego w rolnictwie”, która odbyła się w dniach 24–26 sierpnia 2010 r. w Witzenhausen, w Niemczech; oraz
  • na konferencji pt „Powiązanie rozwoju obszarów wiejskich z rolnictwem społecznym” zorganizowanej przez flamandzką Sieć Obszarów Wiejskich w dniach 30 września – 1 października 2010 r. w Mechelen, w Belgii.

Ostateczna wersja artykułu przeglądowego jest dostępna tutaj [PDF en],natomiast 17 studiów przypadku zebranych w 6 państwach członkowskich jest dostępnych tutaj [PDF en].

Dodatkowo dostępny jest film prezentujący konkretne przykłady działań w zakresie rolnictwa społecznego w Wielkiej Brytanii.

Aby zobaczyć projekty związane z tym tematem, kliknij na poniższe słowa kluczowe: