Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Środowisko Naturalne

Działania prośrodowiskowe

Znaczenie działań prośrodowiskowych w rozwoju obszarów wiejskich w UE

Drugi filar wspólnej polityki rolnej (WPR), związany z rozwojem obszarów wiejskich, obejmuje bardzo istotne regulacje dotyczące ochrony środowiska, których celem jest wspomaganie odwrócenia niekorzystnych tendencji w zakresie bioróżnorodności, emisji gazów cieplarnianych, jakości gleby i wody oraz utrzymania krajobrazu naturalnego.

Jednym z celów regulacji w ramach osi 2 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jest „poprawa stanu środowiska naturalnego i krajobrazu, poprzez działania zmierzające do ochrony i zwiększenia zasobów naturalnych, a także utrzymania cennych systemów rolniczych i leśnych oraz krajobrazu kulturowego na obszarach wiejskich w Europie.” Znaczenie kwestii związanych z ochroną środowiska w polityce rozwoju obszarów wiejskich w UE odzwierciedlają następujące fakty:

  • zaproponowany minimalny poziom finansowania dla osi 2. wynosi 25% wszystkich środków na PROW (dla osi 1 i 3 jest to 10%)
  • działanie rolno-środowiskowe (działanie 214) jest jedynym obowiązkowym i dlatego stosowanym we wszystkich 88 programach rozwoju obszarów wiejskich (PROW) w UE.

Grupa fokusowa ds. działań prośrodowiskowych

Grupa fokusowa rozpoczęła działalność w grudniu 2011 r. i kontynuowała ją do początku 2013 r. W wyniku prowadzonych prac zidentyfikowała ona kwestie kluczowe z punktu widzenia maksymalizacji efektów działań prośrodowiskowych i sformułowała szereg rekomendacji w zakresie tworzenia i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich nowej generacji (2014-2020). Rekomendacje te zostały oparte na danych wynikających z bieżących doświadczeń (47 przykładów z 15 państw członkowskich), różnych podejściach do wdrażania i czynnikach sukcesu, jak również na wizytach studyjnych i licznych dyskusjach prowadzonych z interesariuszami środowiskowymi w całej UE.

Wyniki:

Streszczenie: Raport końcowy z prac grupy fokusowej ds. działań prośrodowiskowych
[PDF enfrdeitespl]

Tematyczna grupa robocza 3: Dobra publiczne i interwencja publiczna

Główną inicjatywą podjętą przez ENRD bezpośrednio związaną z działaniami na rzecz środowiska jest utworzenie tematycznej grupy roboczej „Dobra publiczne i interwencja publiczna”. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Tematyczna grupa robocza 4: Wspólne podejście do programów rolno-środowiskowych

W kwietniu 2011 r. na warsztatach zorganizowanych przez tematyczną grupę roboczą nr 4 ENRD spotkali się eksperci z doświadczeniem niezbędnym do projektowania i podejmowania wyzwań związanych z wdrażaniem programów rolno-środowiskowych. [PDF en]

Jesienna konferencja Cedia na temat stanu wdrażania działania WPR  „Płatności rolno-środowiskowe” w UE, 2010 r.

Podczas jesiennej konferencji Cedia, która odbyła się w dniach 30 września do 1 października 2010 r., Punkt Kontaktowy ENRD przygotował i przedstawił prezentację na temat „Stan wdrażania działania WPR płatności rolno-środowiskowe w Unii Europejskiej”. [PDF en]

Pozostałe ważne informacje

Informacje na temat postępów w zakresie wdrażania wszystkich działań PROW, w tym tych związanych z działaniami prośrodowiskowymi, można znaleźć tutaj.

W bazie danych projektów ENRD znajduje się wiele przykładów projektów związanych z działaniami prośrodowiskowymi. Aby przejść do bazy danych projektów PROW, kliknij tutaj.