Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w liczbach

Tematyczne broszury informacyjne

Zamieszczony poniżej zestaw broszur informacyjnych przedstawia jasny obraz działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych dziedzinach, podkreślając powiązania pomiędzy priorytetami polityki, narzędziami wdrażania oraz ich praktycznymi wynikami.

Tematyczne broszury informacyjne ilustrują skrótowo ramy koncepcyjne, w które leżą u podstaw interwencji w ramach polityki (priorytety ustalone na poziomie unijnym oraz ich przełożenie na działania), jak również opisują narzędzia (działania), dzięki którym są one wdrażane w praktyce. Wskazują ponadto na potencjalnych beneficjentów, grupy docelowe i obszary, dostarczają informacji na temat struktury wydatków budżetowych na poziomie UE-27 oraz pożądanych rezultatów. Broszury prezentują również konkretne przykłady takich działań poprzez opisy „projektów pochodzących z bazy danych projektów” ENRD.

Tematyczna broszura informacyjna nr 1 - Promowanie transferu wiedzy i inwestowania w kapitał ludzki [PDF ]

Tematyczna broszura informacyjna nr 2 - Inwestycje w kapitał rzeczowy i modernizację [PDF ]

Tematyczna broszura informacyjna nr 3 - Promowanie produkcji rolniczej według uznanych norm i standardów jakości [PDF ]

Tematyczna broszura informacyjna nr 4 - Wspieranie gospodarstw z nowych państw członkowskich w procesie wchodzenia na rynek [PDF ]

Tematyczna broszura informacyjna nr 5 - Ochrona zasobów naturalnych oraz krajobrazu wiejskiego w UE [PDF ]

Tematyczna broszura informacyjna nr 6 - Wspieranie leśnictwa [PDF ]

Tematyczna broszura informacyjna nr 7 - Wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich [PDF ]

Tematyczna broszura informacyjna nr 8 - Podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich [PDF ]

Szczegółowe informacje na temat wskaźników finansowych i rezultatu zamieszczono w tabelach ze wskaźnikami do oceny PROW (kliknij tutaj).