dsp_decreas_text dsp_increase_text

Přehled politiky rozvoje venkova

Osy a Opatření

Programy rozvoje venkova (PRV) členských států jsou soustředěny do čtyř os.

Pro zajištění vyvážené strategie je nezbytné minimální financování každé tematické osy. Navrhovaná minimální procenta financování ve výši 10%, 25% a 10%, respektive pro osy 1,2 a 3 jsou zárukou, že každý z PRV reflektuje tři hlavní politické cíle, nicméně procenta jsou dostatečně nízká na to, aby ponechala členským státům nebo regionům velký podíl flexibility (až do výše 55% financování z EU) pro zdůraznění té politické osy, kterou oni považují za nejdůležitější pro svou situaci a své potřeby. Pro osu Leader je vyčleněno minimálně 5% (2,5% pro nové členské státy) financování z každého PRV. Metodika a výdaje LEADER mohou pokrývat tyto tři tematické osy.

Tato politika (jak je definována v nařízení Rady (ES) č. 1698/2005) stanoví soubor opatření, z nichž si členské státy mohou vybrat a na které mohou získat finanční podporu EU pro zavádění integrovaných PRV. Celkem je zde 41 opatření a každé z nich poskytuje finanční prostředky pro různé typy aktivit rozvoje venkova. PRV opatření v Ose 1 jsou všechna zaměřena na typy venkovských činností, které pomáhají zlepšovat konkurenceschopnost zemědělského a lesnického sektoru. Opatření Osy 2 jsou všechna zaměřena na typy venkovských činností, které pomáhají zlepšovat životní prostředí a krajinu. Opatření Osy 3 se zaměřují na typy venkovských činností, které přispívají ke zkvalitnění života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova. Všechna opatření Osy 4 se vztahují k různým aspektům metodiky pro rozvoj venkova LEADER.

Souhrnné informace o osách PRV

Osa 1: poskytuje financování ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělského a lesnického sektoru. Zahrnuje celou řadu opatření, která se zaměřují na lidský a fyzický kapitál v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru (s cílem podpořit zkušenost a inovaci) a kvalitní výrobu.

Chcete-li zobrazit všechna opatření Osy 1, klikněte zde.

Osa 2: Poskytuje financování ke zlepšení životního prostředí a krajiny. Poskytuje opatření na ochranu a rozšiřování přírodních zdrojů, jakož i na zachování vysoce hodnotných zemědělských a lesnických systémů a kulturních krajin ve venkovských oblastech Evropy.

Chcete-li zobrazit všechna opatření Osy 2, klikněte zde.

Osa 3: poskytuje financování pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova. Nabízí podporu pro vytvoření místní infrastruktury a lidského kapitálu ve venkovských oblastech, s cílem zlepšit podmínky pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst ve všech odvětvích a na podporu diverzifikace hospodářských činností.

Chcete-li zobrazit všechna opatření Osy 3, klikněte zde.

Osa 4: poskytuje financování metodiky LEADER, které stimuluje nové zřízení správy prostřednictvím místního přístupu k rozvoji venkova metodou 'zespoda'. Přečtěte si více o LEADER zde.

Chcete-li zobrazit všechna opatření Osy 4, klikněte zde.