Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich

Polityka Ramowa UE

Ramy polityki UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich obejmują cztery poziomy strategiczne: (i) poziom europejski; (ii) poziom krajowy / Państw Członkowskich; (iii) poziom programu; oraz (iv) szczegółowe wdrażanie według osi tematycznych i działań. Ta struktura tworzy wspólne ramy planowania i programowania przedsięwzięć przez poszczególne Państwa Członkowskie według Strategicznych Wytycznych UE. Pozwala to Państwom Członkowskim, a gdzie jest to wskazane również regionom, na tworzenie planów spójnych ze Wspólnymi Wytycznymi UE i jednocześnie dostosowanych do ich specyfiki i wyzwań. Ramy zawierają dokumenty planistyczne dla każdego z poziomów, w których ujęte są: priorytety strategiczne, szczegółowe programy oraz poszczególne działania odpowiadające potrzebom w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w konkretnym kraju lub regionie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych poziomów planowania, kliknij na poniższe linki.

EU Framework

Podejście Strategiczne UE Strategie Krajowe Programy Krajowe i Regionalne 4.Wdrażanie, monitorowanie i ocena programu

Informacje dodatkowe