dsp_decreas_text dsp_increase_text

Селско стопанство

Земеделие в планински райони

Планинските селски райони са изправени пред особени предизвикателства и имат специфични нужди в сравнение с другите селски райони. В контекста на сегашната ОСП на ЕС, тези райони са посочени като необлагодетелствани райони. Те са оценени като такива, защото имат характерен кратък вегатационен период, в следствие на тяхното разположение на места с висока надморска височина, стръмни склонове или комбинация от двете. Такива условия представляват предизвикателство пред селското стопанство и икономиката в селските райони. ЕС има разработени специални инструменти за подкрепа, насочени към планинските селски райони. Тези инструменти включват мерки в областта на политиката за развитие на селските райони.

Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) и планинското земеделие

Като част от общия процес на преразглеждане, проведен от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия, звеното за контакти на ЕМРСР предприе преглед на помощта за планинските райони и планинско земеделие, която се предоставя в момента от ПРСР. Резултатите от прегледа са изложени в следните доклади:

  • Работен документ, изготвен от служители на Европейската комисия „Пикова производителност“ (Peak Performance) [PDF ]
  • Преглед на планинското земеделие от ЕМРСР (работен документ) [PDF ]

Нови форми на специална подкрепа за планинските райони са предложени за следващия програмен период на политиката на ЕС за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Това включва възможност за създаване на подпрограми, специално насочени към развитие на планинските райони, като част от ПРСР. Повече информация относно новото предложение на Европейската комисия може да получите тук: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm и.

Кратък наръчник за предложенията на Европейската комисия за развитие на селските райони в ЕС след 2013 г. [PDF ]

В базата данни с проекти, финансирани от ПРСР базата данни с проекти, финансирани от ПРСР, имате възможност да намерите проекти, свързани с планински райони

Допълнителна информация за планинските райони в ЕС и развитието на селските райони

  • Euromontana (член на ЕМРСР) насърчава съживяване на планинските райони, интегрирано и устойчиво развитие и високо качество на живот. Научете повече относно приноса на EUROMONTANA към развитието на селските райони в ЕС, включително какви са заключенията от техни проекти и изследователска дейност на електронната страница: www.euromontana.org.
  • Европейската агенция по околната среда подготви полезна информация за нуждите от управление на земята на планинските екосистеми в ЕС. Може да прочетете доклада на агенцията тук: www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems