dsp_decreas_text dsp_increase_text

Подобряване на прилагането

Типологии и определяне на целеви райони

Селските райони в ЕС са разнообразни по отношение на физически, социално-икономически, екологични и институционални фактори. Това разнообразие е един от най-големите ресурси на Европа, но въпреки това поражда предизвикателства пред много държави-членки относно дефиниране на точно определение за селски райони. Това определение има огромно значение за изготвяне на политика на ЕС за развитие на селските райони и осигуряване на нейното допълване с други фондове на ЕС, допринасящи за развитие на селските райони, изключително важно за селските райони с особени нужди.

Тематична работна група 1 е създадена през 2009 г., за да намери отговор на тези въпроси, като нейната работа е специално насочена към подобряване ефективността на програмите за развитие на селските райони в отговор на териториалните специфики и нуждите на селските райони. Председателствана от Европейската комисия (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“), групата извърши задълбочен анализ на 23 национални и 12 регионални Програми за развитие на селските райони през програмен период 2007-2013 г.

Работата на Тематична работна група 1 се съсредоточи върху това как държавите-членки и регионите:

 • определят или се насочват към селските райони в своите Програми за развитие на селските райони през програмния период 2007-2013.
 • подхождат към въпроса за разграничаването и допълването между различни фондове на ЕС или национални фондове.
 • се насочват към територии от специален интерес и оценяват техните нужди, както и използваните мерки и ресурси във и извън Програмите за развитие на селските райони в отговор на тези нужди.

Заключения

Определението на ОИСР за селски райони, предложено от Европейската комисия на държавите-членки, е използвано от много малка част национални и регионални Програми за развитие на селските райони, а заключенията на работната група предполагат, че това определение може да не отговаря на нуждите на много държави-членки.

Вместо това, държавите-членки или регионите използват разнообразни териториални дефиниции за насочване на мерките към съответните целеви райони.

В зависимост от техния фокус, тези определения могат да бъдат широко групирани – като секторни (напр. земеделие и горско стопанство) или териториални (напр. райони, отговарящи на изискванията на мерките по ос 3). Държавите-членки добре разбират нуждата от ясно разграничаване между фондовете на ЕС и необходимостта от допълване между Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и други фондове, което да гарантира отговор на нуждите за развитие на селските райони в ЕС.

* Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) като предимно селски райони се определят тези райони, в които повече от 50 % от населението живее в селски общини. Селските общини са общини с гъстота на населението под 150 жители на кв. км.

Основни елементи на преразгледана типология на селските райони

Имайки предвид разнообразието на селски райони в ЕС, е важно всяка държава-членка и всеки регион да използват подходящо определение за селски райони както и възможността да прилага типология на селските райони, която отговаря на контекста.

В този контекст се предлагат три основни елемента, които могат да се използват при определяне типологията на селските райони:

 • степен на неблагоприятни природни условия.
 • чувствителност по отношение на околната среда.
 • неблагоприятно социално-икономическо положение.

Точното измерване на всеки от основните елементи може да доведе до създаване на индивидуални типологии, подходящи за  дадена държава-членка или регион.

Всеки основен елемент се състои от отделни фактори (вижте таблицата) и всеки фактор може да бъде измерен с помощта на конкретен набор от показатели.

Основни елементи на преразгледана типология на селските райони

Основни елементи

Фактори

Определение за селски райони 1 Гъстота на населението
2 Градски райони
3 Използвана земя
Елемент 1 – Неблагоприятни природни условия 4 Неблагоприятни природни условия
Елемент 2 – Чувствителност по отношение на околната среда 5 Чувствителност по отношение на околната среда.
Елемент 3 – Неблагоприятно социално-икономическо положение 6 Демография
7 Социално-икономически проблеми
8 Икономическа структура
9 Достъп до градски услуги/икономика

 

По този начин могат да бъдат разработени конкретни типологии, необходими за насочване целите на Политиката за развитие на селските райони.

Тази възможност да се отговори на новите предизвикателства на политиката за развитие на селските райони е от важност за типологията.Показателите, свързани с тези въпроси не се поддават на обикновена категоризация

Основни доклади

 • ТРГ 1, Доклад - стъпка 1 [PDF ]
 • ТРГ1, Доклад - стъпка 2 [PDF ]
 • ТРГ1, Окончателен доклад [PDF ], Приложение 1 [PDF ], Приложение 2 [PDF ], Приложение 3 [PDF ], Приложение 4 [PDF ]

Разпространяване на резултатите

 • Брошура на ТРГ 1 [PDF ]
 • Целта на обобщения окончателен доклад е да направи основните заключения достъпни за широката публика. В него са включени раздели за всеки от основните елементи в работата на ТРГ 1 (напр. употреба на определението на ОИСР, разграничаване и допълване между фондовете, възможни основни елементи на бъдеща типология на селските райони): [PDF ]
 • Презентация относно заключенията на ТРГ 1, показваща основните концепции на работа: [PPT ]*, [PDF ]

(*) Моля, имайте предвид, че презентацията (PowerPoint файлът) е защитен от допълнителни редакции.За да го използвате, първо трябва да отворите файла, след което да изберете бутон „Само за четене“ (Read Only).

 • Статии по конкретни теми или елементи от работата на ТРГ 1, публикувани, за да се обърне внимание на съответни въпроси:
  • Статия относно дефиниране на селски райони [PDF
  • Статия относно основните елементи в новата типология [PDF ]
  • Статия относно разграничаване и допълване на фондовете [PDF ]
 • Казуси – 6 примера, насочени към аспекти на програмирането, които имат за цел да покажат как Програмите за развитие на селските райони могат да бъдат използвани по-ефективно в оставащата част от текущия програмен период, както и за бъдещо програмиране:
  •  „Натура 2000“ и ценната за околната среда земеделска земя [PDF ]
  • Специфични области на развитие [PDF ]
  • Селски райони, допустими за финансиране по мерките по ос 3 [PDF ]
  • Райони с Местни инициативни групи (ЛИДЕР) [PDF ]
  • Необлагодетелствани планински райони [PDF ]
  •  Необлагодетелствани райони, различни от планинските  [PDF ]
 • Примери за типология на селските райони: три конкретни примера от държавите-членки (Италия – Сардиния, Дания, Финландия), които са разработили фактически допълнителни типологии на селските райони.
  • Пример за типология на селските райони: Дания [PDF ]
  • Пример за типология на селските райони: Финландия [PDF ]
  • Пример за типология на селските райони: Сардиния [PDF ]

Повече информация относно ТРГ 1 [PDF ]

Информация по темата

 • ТРГ 2: Връзки между селското стопанство и икономиката на селските райони
 • ТРГ 3: Обществени блага и публична интервенция
 • ТРГ 4: Механизми за изпълнение на Политиката на ЕС за Rазвитие на Селските Райони