dsp_decreas_text dsp_increase_text

Zemědělství

Horské oblasti

Horské venkovské oblasti čelí specifickým výzvám a mají určité potřeby na rozdíl od jiných venkovských oblastí. V souvislosti se současnou společnou zemědělskou politikou EU (SZP) se o těchto oblastech hovoří jako o méně příznivých oblastech (LFA). Jsou hodnoceny jako LFA, protože jsou obecně charakterizovány krátkým vegetačním období vzhledem k vysokým nadmořským výškám nebo strmým svahům v nižších nadmořských výškách, nebo kombinací obojího. Tyto podmínky mohou pro zemědělství a hospodářství venkova znamenat nemalé problémy. Byly vyvinuty specifické podpůrné nástroje EU, které se zaměřují na horské venkovské oblasti, a mezi ně patří i směrnice pro rozvoj politiky venkova.

Programy pro rozvoj venkova (PRV) a zemědělství v horských oblastech

Jako součást procesu širší bilance vedené Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI), kontaktní místa pro rozvoj venkova provedla přezkum podpory PRV, která byla v současné chvíli k dispozici pro horské oblasti a zemědělství v horských oblastech. Výstupy z tohoto přezkumu jsou shrnuty v následujících zprávách:

  • Pracovní dokument útvarů komise, tzv. Nejlepší výkon ("Peak Performance") [PDF ]
  • Prověřovací dokument Sítě pro rozvoje venkova zemědělství v horských oblastech EANRD [PDF ]

Pro následující léta (2014-2020) jsou již navrženy nové formy speciální podpory politiky rozvoje venkova EU. To zahrnuje možnost PRV aplikovat specializované sub-programy pro horské oblasti. Viz nové návrhy: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm en.

Stručný průvodce návrhů Evropské komise pro rozvoj venkova v EU po roce 2013 [PDF ]

Projděte si databázi projektů Programů pro rozvoj venkova (PRV) , pokud hledáte projekty týkající se specifických horských oblastí.

Další informace o EU horských oblastech a rozvoji venkova

  • Euromontana (člen Sítě pro rozvoje venkova) podporuje život v horách, integrovaný a udržitelný rozvoj a kvalitu života v horských oblastech. Zjistěte více o příspěvcích Euromontana do EU rozvoje venkova, včetně výsledků jejich projektů a výzkumné činnosti na www.euromontana.org.
  • Evropská agentura pro životní prostředí připravila užitečné informace o potřebách obhospodařování půdy z EU horských ekosystémů. Viz jejich zpráva na toto téma: www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems