dsp_decreas_text dsp_increase_text

Добавена стойност на съвместните дейности

Демонстриране на добавената стойност на сътрудничеството

Ползата от сътрудничеството за развитие на селските райони е широко призната, като все повече информирани хора изразяват съгласие относно ефективността на селските мрежи по отношение на приобщаването на заинтересованите страни и популяризиране на прилагането на Програмите за развитие на селските райони (ПРСР).

Съвместни действия на НСМ

Националните селски мрежи (НСМ) обединиха своите ресурси, за да създадат този интернет-базиран източник, който показва настоящето състояние на информираност относно ползата от сътрудничеството в политиката за развитие на селските райони. Общата методология, предложена от ЕМРСР акцентира върху:

 • а) общи статистически данни за мрежата; и
 • б) примери за успешни мрежи.

Целта на този директен подход е да предостави поглед към дейността на НСМ и как се интерпретира относителния успех на тези дейности от ръководителите на отделите за подкрепа на мрежите.
Информацията по-долу ще бъде редовно обновявана.
В допълнение наборът от инструменти на НСМ за самооценка позволява на НСМ да предоставят и обменят информация за обхвата на различни подходи, техники и практически инструменти, използвани при мониторинга на напредъка и при оценяването на изпълнението на съвместните дейности

Инициатива за общи статистически данни в мрежите

Инициативата за общи статистически данни в мрежите беше основана с цел да предостави поглед към количествените резултати, използвани и разработени от НСМ. През април 2012 първата група данни беше получена от участващите НСМ. Фокусът при нея е върху четири от шестте ключови елемента на сътрудничество:

 • ефективно включване на заинтересованите страни чрез комуникация между мрежите,
 • обмяна на приложим опит и ноу-хау,
 • изграждане на капацитет и обучение,
 • подкрепа за сътрудничество и съвместни действия.

Тези количествени резултати подчертават високата степен на включване на заинтересованите страни и развитие, постигнато от НСМ.

 • Обобщаващ доклад за общите статистически данни в мрежите (2013) [PDF en]
 • Обобщение на резултатите от общите статистически данни (2012) [PDF en]
 • Преглед на събирането на общите статистически данни [PDF en]

НСМ сравнителен доклад

Този документ отчита данните за втория етап от систематичното проучване на НСМ, което актуализира информацията за страните, събрана от всяка държава-членка индивидуално. Докладът проучва различните видове структури на НСМ и се опитва да идентифицира клъстери от мрежи на базата на техните дейности или на базата на методологията и инструментите, които прилагат.

 • Изводи от проучването за 2013. Окончателен обобщаващ доклад [PDF en]
 • Изводи от проучването за 2011. Окончателен обобщаващ доклад [PDF en]

Работен документ за програмите на НСМ

Целта на работния документ, разработен от Европейската Мрежа за Оценяването (ЕМО) е да подкрепя обмяната на информация относно оценяването, да изучава предизвикателствата при оценяването на мрежите и да очертае използваните подходи. Изготвен е на базата на опита на четири НСМ.

 • Работен документ за оценка на програмите на националните селски мрежи [PDF en]

Преглед на литературата

Този преглед предлага обобщение на ‘добавената стойност’на сътрудничеството, както е определено в академичната литература. Той изследва теми като как мрежите и сътрудничеството добавят стойност, пречките пред развитието и разбирането на тази добавена стойност и как ползите от сътрудничеството могат да бъдат измерени по-ефективно.

 • Демонстриране на добавената стойност на сътрудничеството: Преглед на литературата [PDF en]

Добавена стойност на сътрудничеството – опит, събран от мрежите

С цел да предоставят по-задълбочена информация относно добавената стойност на сътрудничеството, НСМ предоставиха много примери за дейността, която извършват. Тези примери са представени във формуляра ‘Добавена стойност на примери за сътрудничество’, които представляват комбинация от примери за добра практика, успешни проекти, приложим опит и казуси.

Тези примери са подредени по вид и по основните елементи на сътрудничество, които обхващат. Това спомага за определянето на приложими примери в нарастващия обем от информация.


Казуси

Казус: Селски мрежи в Обединеното кралство

Казус: Селски мрежи в Обединеното кралство

В Обединеното кралство е разработена двустепенна система за сътрудничество по ПРСР, включваща четири регионални стуктури и национална всеобхватна мрежа. Този казус изследва начина, по който те са се развили,за да отговорят на нуждите на групите от заинтересовани страни в контекста на селски райони, изпълнени с конкурентни мрежи и ролята на мрежата във Великобритания като канал за предаване на информацията от Европейската комисия.

изтегляне [PDF ]
Bi-lateral cooperation between Hungary and Poland

Казус: Двустранно сътрудничество между Унгария и Полша

Унгария и Полша са подписли съвместно споразумение да работят заедно за насърчаване на сътрудничеството и да разпространяват най-добри практики, свързани с голям кръг теми за развитие. Естеството и осъществяването на това двустранно сътрудничество е проучено, както и как то помага за заздравяването на съществуващите мрежи и за изграждане на нови връзки между двете страни, като насърчава създаването на подобно споразумение между Унгария и Словакия.

изтегляне [PDF ]
Bottom-up networking around the Baltic Sea

Казус: Сътрудничество ‘отдолу-нагоре’ на Балтийско море

Клъстерът Балтийско море възникна като процес ‘отдолу-нагоре’успоредно със стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море (EUSBSR). Дейностите на клъстера са свързани със стратегията, като се фокусират върху проблеми, идентифицирани от мрежите. Осем държави участват в клъстера, които се фокусира върху споделяне на знания и опит между тях. Това проучване изучава включените процеси и факторите, които гарантират успех на клъстерите.

изтегляне [PDF ]

 

Belgium-Walloon self-assessment process

Казус: Белгийско-Валонски процес на самооценка

Национално звено за подкрепа на Валонската мрежа за развитие на селските райони въведе процес на самооценяване с цел оценяване на мрежата и разработване на тригодишна програма за действие. Този казус изучава започнатия процес и дългосрочното му влияние.

изтегляне [PDF ]
Казус: Финландски лагер за иновации в селските райони

Казус: Финландски лагер за иновации в селските райони

Финландското НЗП работи с група партньори, за да разработи и представи лагер за иновации, като събере на едно място специалисти и предприемачи, които да разработят решения на заплахите и възможностите, които се наблюдават във Финландските селски райони. Проектът идентифицира 47 нови идеи за иновации в селските райони и създаде нов модел за разработване на проекти, които могат да бъдат приложени във Финландия и извън нея.

изтегляне [PDF ]
Case_Study_Denmark_Engaging_young_people

Казус: Пътуващо шоу на млади хора в Дания

В много селски градчета и селища в Дания се наблюдава емиграция на млади хора към градските райони, а осъзнаването на възможностите за използване на финансиране от Европейския съюз с цел разработване и подкрепа на възможностите в селските райони не е достатъчно. Пътуващото шоу създаде мобилна класна стая и използва презентации и иновативни образователни материали, да ангажира над 3 000 ученици на възраст между 15–18 години, като им представи предизвикателства и решения на проблеми в селските райони и обясни използваната намеса от Европейския съюз.

изтегляне [PDF ]
Казус: Тематични семинари в Шотландия

Казус: Тематични семинари в Шотландия

Шотландската национална селска мрежа разработи поредица от тематични събития в подкрепа на сътрудничеството и на обмена на добри практики в ключови сектори, като предостави възможности или демонстрира източниците на заплаха за селските райони в страната. В събитията се включиха 600 участници от местни доброволци-практици до университетски изследователи чрез седем тематични събития, които се проведоха през 2011 и 2012.

изтегляне [PDF ]
Case_Study_Estonia_Leader_Awards

Казус: Успешен проект в Естония

За да идентифицира набор от примери за добри практики, които по-късно биха могли да бъдат разпространени, за да информират за проекти и Европейски програми, които са ги финансирали, звеното за подкрепа на мрежата в Естония организира поредица от състезания. Фокусът на първото беше върху проекти по ЛИДЕР, а второто изтъкна иновативни селскостопански проекти. Успехът на този подход доведе до сътрудничество с партньорски мрежи в целия северен Балтийски регион с цел разработване и представяне на нови примери на добра практика в транснационални проекти за сътрудничество, получили отличие

изтегляне [PDF ]