dsp_decreas_text dsp_increase_text

Подобряване на прилагането

Аналитична дейност на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР)

Въведение

Подобряване изпълнението на политиката на ЕС за развитие на селските райони е основна дейност на ЕМРСР. Един от основните начини това да бъде осъществено,  е чрез извършване на аналитична дейност, насочена към:

 • повишаване разбирането за това как политиката работи на практика
 • преценка какво работи добре и какво е необходимо да бъде подобрено
 • предоставяне на информация, която да бъде използвана в процеса на взимане на решения от държавите-членки и на европейско ниво

В процеса на аналитична дейност, ЕМРСР използва различни инструменти. Те включват:

 • Тематични работни групи към ЕМРСР
 • Фокус групи към Координационния комитет на ЕМРСР и Подкомитета за ос ЛИДЕР
 • Съвместни инициативи с Националните селски мрежи по конкретни теми
 • Работни документи, изготвени специално за тематични прояви на ЕМРСР
 • Текуща аналитична работа по изпълнение на ПРСР  

Анализираните теми най-общо могат да бъдат разделени на три групи:

 1. Междусекторни или хоризонтални теми, свързани с общи въпроси относно прилагане на ПРСР
 2. Работа по конкретни теми
 3. Програми за развитие на селските райони и свързани с тях мерки

Междусекторни или хоризонтални теми

 • Типологии на селските райони и определяне на целеви райони. Повече информация може да получите тук.
 • Връзки между селското стопанство и икономиката на селските райони. Повече информация може да получите тук.
 • Механизми за изпълнение на политиката на ЕС за развитие на селските райони. Повече информация може да получите тук.

Работа по конкретни теми

ЕМРСР работи в момента по следните теми:

 • Селско стопанство
  • Малки стопанства
  • Полупазарни стопанства
  • Земеделие в планински райони
 • Околна среда
  • Изменение на климата
  • Услуги в областта на околната среда
 • Обществени блага
 • Предприемачество
  • Портал за предприемачеството в селските райони
  • Финансиране в селските райони

Млади фермери

 • Местни производство на храни и къси вериги на доставки
 • Горско стопанство
 • Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
 • Връзки между селските и градските райони
 • Социални аспекти
  • Социално селско стопанство
  • Социално включване и бедност в селските райони

Водено от Общността местно развитие
Научна дейност и иновации
Повече информация относно горепосочените теми може да намерите тук.

Постоянна аналитична дейност по Програмите за развитие на селските райони и свързаните с тях мерки

Повече материали с информация относно постигнатия напредък  за всяка мярка, Програма за развитие на селските райони и държава-членка, може да намерите тук.

Други документи по темата

Заключенията от аналитичната работа и тематичните дейности на ЕМРСР са достъпни чрез специални форуми, използват се в публикации на ЕМРСР и други механизми за разпространение на информация.

Повече информация относно публикациите на ЕМРСР, може да намерите тук.