dsp_decreas_text dsp_increase_text

Местно производство на храни и къси вериги на доставки

 

Важната роля на храните за развитието на селските райони в Европа е подчертана в политиката на Европейската комисия за популяризиране на селскостопанските продукти. През 2011 г. бяха направени предложения за актуализиране на тази политика. Те насочиха вниманието към факта, че „ЕС разполага с изключително разнообразно кулинарно наследство, което трябва да бъде използвано в пълна степен.“

Подходите на партньорство за укрепване на пазарите на храни, местно производство, са показали, че са ефективен инструмент за развитие на селските райони. Резултатите от подобни проекти за реализиране на местните храни, могат да допринесат за заздравяване основите на икономиката в селските райони по устойчив начин. Например, като работят заедно в съвместни проекти за реализиране на местни храни, различните бизнес участници могат да намерят нови начини да продават повече от своята продукция и да привличат нови видове клиенти. По този начин има възможност да се изградят по-силни връзки между местното земеделие, туризъм и предлагането на хранителни продукти.

Освен това, консумирането на местни хранителни продукти в селските райони води до намалено транспортиране на хранителни стоки. Това може да създаде икономически, екологични и социални ползи като икономии на разходи за транспорт, намаляване на емисиите от изгорели газове, по-малко износване на пътищата в селските райони, по-малко задръствания и свързаната с това подобрена пътна безопасност.

Бизнеса в селските райони може да извлече множество ползи за своето развитие и т. нар. „къси вериги на доставки“. Например, намаляването на броя на участниците във верига на доставки между производител на суровини и крайния потребител може да увеличи дела от крайната цена, получаван от производителите. Намаляването на броя на участниците по веригата може също така да доведе до по-ниски разходи за потребителите и да направи установяването на произхода на суровините по-лесно за всички. Преките продажби (от производители на крайните потребители) са най-късите вериги на доставки.

Финансовите мерки в Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) на страните от ЕС съдържат възможности за подпомагане създаването на къси вериги на доставки. Те се отнасят най-вече до земеделския и хранителния сектор, но могат да се използват и от други предприятия в селските райони.

ЕС ще отдели по-голямо внимание на подкрепата за местното производство на храни и късите вериги на доставки през следващия програмен период на политиката за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.). Новите Програми за развитие на селските райони през този период, може да включват подпрограми, специално насочени към предоставяне на допълнително финансиране за такъв тип проекти за развитие на селските райони. Информация относно тези предложения е достъпна в следната публикация на ЕМРСР:

Кратък наръчник за предложенията на Европейската комисия за развитие на селските райони в ЕС след 2013 г. [PDF ]

Повече информация относно новостите в политиката на ЕС в подкрепа на производството на местни храни и късите вериги на доставки, може да намерите на уебсайта на конференцията на тема „Местното земеделие и късите вериги на доставки“, организирана от Европейската комисия през април 2012 г.

Още източници на информация:

  • Интересно проучване на късите вериги на доставки, извършено от италианската селска мрежа [PDF ].
  • Потърсете в брошурата на ЕМРСР примери за финансирани от ЕЗФРСР проекти за производство на местни храни и изграждане на къси вериги на доставки [PDF ].