dsp_decreas_text dsp_increase_text

Осп до 2020 г

Обща селскостопанска политика (ОСП): какво предстои

Публичен дебат относно бъдещето на ОСП

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС подлежи на реформиране до 2013 г. Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош, преди да определи началните политически насоки за този сектор, обяви на 12 април 2010 г публичен дебат относно бъдещето на ОСП, като прикани всички заинтересовани граждани и организации в ЕС да участват.

Следните въпроси, отнасящи се до развитието на селските райони, бяха предложени от Европейската комисия за начало на дебата:

  1. Какви трябва да бъдат целите на бъдещата Политика за развитие на селските райони?
  2. По какъв начин инструментите на политиката могат да станат по-ефективни?
  3. Как да бъде подобрено управлението на политиката?

На 14 април 2010 г. се състоя извънредна среща на Координационния комитет на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР), където членовете на комитета бяха поканени да започнат публичен дебат относно ОСП след 2013 г., в собствените си страни/организации.

Членовете на комитета трябваше да изпратят своите коментари до 3 юни 2010 г.  Повече информация относно получените отговори, изброени по страни, както и изготвено резюме, може да намерите тук.

Въз основа на получените резултати от този дебат, на 18 ноември 2010 г. Европейската комисия представи Съобщение „ОСП към 2020 г.“ (CAP towards 2020), което очертава възможностите за бъдещо развитие на  ОСП.

Законодателни предложения на ЕК за развитие на селските райони след 2013 г.

На 12 октомври  2011 г. Комисията представи пакет от законодателни предложения за периода 2013-2020 г..

Предложенията включват проект за регламент [PDF ], обхващащ подкрепата за развитие на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Новото предложение за ЕЗФРСР се базира на основните принципи в ОСП за развитие на селските райони и е съобразено със стратегията за растеж „Европа 2020“.

След дебат в Европейския парламент и Съвета на ЕС, се очаква различните регламенти и актове за изпълнение да бъдат одобрени до края на 2013 г., за да може реформата на ОСП да влезе в сила от 1 януари 2014 г.

Допълнителна информация

Повече информация относно публичния дебат, може да намерите в следните връзки:

  • Реч на комисар Дачиан Чолош „Бъдещето на европейската селскостопанска политика – Покана за публичен дебат“, Април 2010 г. [PDF ]
  • Въпроси относно аспекти от развитието на селските райони [PDF ]
  • Презентация на Координационния комитет на ЕМРСР относно публичния дебат върху ОСП след 2013 г., Април 2010 г. [PDF ]
  • Резюме на коментарите, получени чрез ЕМРСР (13 юли 2010 г.) [PDF ]
  • Кратък наръчник за предложенията на Европейската комисия относно развитието на селските райони в ЕС след 2013 г. [PDF ]

Допълнителна информация относно обшествения дебат върху ОСП може да намерите тук:  https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_en.htm .

Повече информация относно законодателните предложения на ЕК за развитие на селските райони след 2013 г., може да намерите на официалната страница на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия, като използвате следната връзка: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm