dsp_decreas_text dsp_increase_text

Обзор на политиката за развитие на селските райони

Национални и регионални програми

Държавите-членки на ЕС изпълняват Програмите за развитие на селските райони (ПРСР), като избират между 41 различни мерки, които съответстват на техните нужди.

Въведение в ПРСР

Държавите-членки изпълняват Политиката за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. чрез своите Програми за развитие на селските райони (ПРСР). Всяка отделна държава може да има една програма за цялата си територия или комплект от регионални програми.
Програмите са съобразени с Общите стратегически насоки на ЕС и Националния стратегически план на всяка държава-членка.

За повече информация за Програмите за Развитие на Селските Райони на конкретни държави посетете нашата интерактивна карта и изберете държавата, която Ви интересува.

Независимо дали в дадена държава има една национална или няколко регионални, всяка Програма за развитие на селските райони съдържа:

  • Анализ на силните и слабите страни на селските райони(SWOT анализ) и избраната стратегия за тяхното преодоляване;
  • Обосновка на избраните приоритети с оглед на Стратегическите насоки на ЕС и Националния стратегически план, както и очакваното въздействие от тяхното изпълнение;
  • Информация относно осите и описание на предложените по всяка ос мерки, включително конкретните проверими цели и показатели, позволяващи измерване на напредъка по програмата, ефекта и постигнатите резултати;
  • План за финансиране, съдържащ подробности за общия принос на ЕЗФРСР и добавените национални/регионални публични средства, планирани по години и за целия програмен период за всяка ос, както и примерно разпределяне на първоначалните суми по мерки;
  • Информация за взаимното допълване между тези и други мерки, финансирани чрез Общата селскостопанска политика (ОСП), Политиката за сближаване на ЕС и Инструмента на ЕС за подпомагане на рибарството;
  • Детайли относно изпълнението на Програмата, включително предвидената институционална рамка с общо описание на структурите за управление и контрол;
  • Описание на системите за мониторинг и оценка, както и състава на Комитета по наблюдение;
  • Подробности относно плановете за осигуряване публичност  на програмата.

Политическата рамка за развитие на селските райони предлага „меню“ от 41 различни мерки. Държавите членки избират мерките, които най-добре отговарят на нуждите на техните селски райони, след което тези мерки се включват в националните или регионални програми. Финансовият принос на ЕС зависи от мярката и от засегнатия регион. Повече информация относно мерките за развитие на селските райони , може да намерите в Регламент (ЕО) 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Повече подробности относно мерките по всяка ос от ПРСР:

Подробните правила за изпълнение може да намерите в Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията.
Държавите-членки изменят и актуализират своите програми през периода на изпълнение (2007-2013 г.) в отговор на променящата се среда и икономика в селските райони. Това може да доведе до корекции на осите и мерките.