dsp_decreas_text dsp_increase_text

Политиката за развитие на селските райони в цифри

 

С оглед на стратегическите насоки на ЕС за периода 2007-2013 г., държавите от ЕС разработиха собствени национални стратегии за развитие въз основа на анализ на техните собствени нужди. Националните и регионални програми за развитие на селските райони за 2007-2013 г. постигат националните стратегически цели чрез мерки, съфинансирани от ЕЗФРСР.

Управляващия орган на всяка ПРСР, заедно със Комитета по наблюдение, следят напредъка и изпълнението на програмите чрез финансови и други показатели, свързани с мерките и определени в Общата рамка за мониторинг и оценка. Показателите се използват като средство за оценка на степента на постигнатите цели - на ниво мерки и на ниво програма.

Всяка година Европейската мрежа за развитие на селските райони изготвя документи, представящи напредъка по всяка от Програмите за развитие на селските райони, изпълнявани на територията на ЕС:

Тематична информация — показва ясно приноса на Политиката за развитие на селските райони по теми, като се подчертава връзката между приоритетите на политиката, прилаганите мерките и постигнатите реални резултати.

You can also download the Rural Development Policy in Figures leaflet. [PDF]

Информация за ПРСРпредставя моментно състояние на постигнатия напредък по отношение на финансовото изпълнение на програмите (направени общи публични разходи), реализирания цялостен напредък на ПРСР по отношение на резултатите и сравнение с поставените цели за периода 2007-2013 г.

Информация за мерките — предоставя информация остносно изпълнението на мерките от ПРСР във всички държави-членки на ЕС, по отношение на постигнатите физически резултати (по последни налични данни) и сравнени с целите, поставени за целия програмен период 2007-2013 г.

Таблици с мониторингови показатели за ПРСР — обобщаващи таблици и графики, илюстриращи напредъка в изпълнението на програмите за развитие на селските райони (ПРСР) чрез финансови показатели и показатели за преки и косвени резултати.

 

 

Планирани общи публични разходи по стълб 2 за периода 2007-2013 г., по държави-членки (в млрд. евро)

 

Състояние на общите публични разходи до 2011 г., по държави-членки (% на реалните разходите до 2011 г. от планираните общи разходи за 2007-2013 г.)

 

Подробна информация за финансовите и преки показатели се съдържа в специализираните таблици с мониторингови показатели за ПРСР.