dsp_decreas_text dsp_increase_text

Prezentare generală a politicii de dezvoltare rurală

Implementarea Programului

Autorităţile de management (AM) din statele membre sunt principalele responsabile de implementarea programelor de dezvoltare rurală (PDR). Unele state membre au un singur PDR, iar altele au un număr de PDR regionale. Toate PDR se bazează pe acelaşi cadru de patru axe şi pe acelaşi meniu de măsuri. Pentru mai multe informaţii despre axele şi măsurile PDR, daţi clic aici.

Accesul beneficiarilor la fondurile alocate măsurilor individuale se stabileşte în toate cazurile pe baza unor criterii de eligibilitate. De exemplu, amplasarea şi/sau dimensiunea fermei sau a terenului etc. De asemenea, sunt definite criteriile de selecţie pentru multe măsuri. Analiza eligibilităţii şi criteriile de selecţie sunt elemente importante în acordarea fondurilor FEADR, în scopul atingerii obiectivelor PDR.

În majoritatea cazurilor, potenţialii beneficiari aplică pentru fonduri legate de una sau mai multe măsuri specifice. Aceste cereri sunt apoi analizate şi, dacă răspunsul este afirmativ, beneficiarii primesc fondurile FEADR, în conformitate cu temenii acordului semnat cu autoritatea responsabilă. Mecanismele exacte de plată aplicate diferă, în funcţie de stat membru sau de măsuri.

Mai multe informaţii despre implementare

Activitatea analitică a REDR se concentrează pe o mai bună înţelegere a implementării PDR cu scopul de a raporta îmbunătăţiri.

Pentru mai multe informaţii specifice, daţi clic aici.

Pentru mai multe informaţii asupra temelor legate de implementarea orizontală, daţi clic aici.

Monitorizare şi evaluare

Cadrul comun de monitorizare şi evaluare (CCME) oferă un cadru unic de monitorizare şi evaluare a tuturor intervenţiilor de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013. CCME stabileşte o bază de îmbunătăţire a performanţei programelor, asigurând responsabilitatea programelor şi permiţând analiza îndeplinirii obiectivelor stabilite. CCME este definit într-o serie de documente întocmite de Comisia Europeană şi acceptate de statele membre.

Mai multe informaţii privitoare la CCME pot fi accesate la adresa:
https://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm

Monitorizarea progresului în implementare

În fiecare stat membru, autoritatea de management şi comitetul de monitorizare urmăresc fiecare PDR cu ajutorul unor indicatori financiari, indicatori de realizare şi de rezultat.

Fiecare autoritate de management trimite Comisiei anual până la data de 30 iunie un raport anual referitor la implementarea programului. Acest raport include:

  • Un tabel privind implementarea financiară a programului, oferind, pentru fiecare măsură, o declaraţie despre fondurile alocate beneficiarilor în timpul anului calendaristic.
  • Tabele de monitorizare care includ informaţii cantitative bazate pe indicatori comuni de realizare şi de rezultat.

Comisia înregistrează toate datele de monitorizare într-un Sistem Informaţional de Dezvoltare Rurală (SIDR).

REDR contribuie la validarea indicatorilor de monitorizare şi alcătuieşte foi informative care oferă o analiză selectivă a felului în care progresează implementarea în fiecare stat membru şi în fiecare PDR şi în majoritatea măsurilor individuale. Pentru mai multe informaţii despre progresul în implementarea PDR, daţi clic aici.

Indicatori financiari şi fizici la nivelul UE-27 şi al statelor membre

Indicatori de realizare pentru fiecare măsură la nivelul UE-27

Evaluare

Pentru mai multe informaţii privind evaluarea şi CCME în general, accesaţi pagina electronică a Reţelei Europene de Evaluare.