dsp_decreas_text dsp_increase_text

Горско стопанство

 

Горите и другите залесени площи заемат повече от 40 % от територията на ЕС. Те осигуряват препитание на милиони работници, предприемачи и собственици на гори. Горските стопани, заедно със земеделските стопани, са основните ползватели на земи в ЕС и допринасят значително за икономическия растеж, създаване на работни места и просперитет, особено в селските райони. Горите изпълняват множество икономически, екологични и социални функции. Сред тях са съхраняване на биоразнообразието и местообитанията, осигуряване източник на възобновяема енергия и принос към борбата с изменението на климата.

Тематична инициатива за горското стопанство на Националните селски мрежи

Началото на тематичната инициатива за горското стопанство е дадено през декември 2009 г. Целта е да създаде работна среда на НСМ, която насърчава обмена на опит и добри практики, които са от значение за подобряване изпълнението на мерките, насочени към горското стопанство по Програмите за развитие на селските райони на ЕС през периода 2007 – 2013 г.

Основният обхват и очакваните резултати от инициативата бяха определени по време на първото заседание на работната група, първоначално съставена от пет Национални селски мрежи, в Брюксел през декември 2009 г. По този начин бяха положени основите за по-нататъшно сътрудничество. В последствие, интерес към инициативата проявиха други национални мрежи и в момента общият брой на участниците в нея е 10.

Като част от аналитичната работа, извършена в рамките на инициативата, звеното за контакти на ЕМРСР оказа съдействие за изготвяне на документ [PDF ], в който се прави преглед на изпълнението на свързаните с горите мерки в Програмите за развитие на селските райони за 2007 – 2013 г., в избрани страни от ЕС. Националните селски мрежи допринесоха за събирането и анализа на информацията от отделните страни.

Мрежите също така определиха три основни области на интерес, в рамките на които да определят и осъществят съвместни дейности. Те бяха представени заедно с останалите предложения за съвместни дейности на Десетата среща на Националните селски мрежи (Единбург, септември 2010 г.) [PDF ].

За повече информация вижте резюмето на съвместните дейности в рамките на тематичната инициатива за горското стопанство [PDF ]

Конкретни теми и съвместни дейности в рамките на тематичната инициатива за горското стопанство

Използване на малки количества биомаса от горите (къси енергийни вериги)

В центъра на тази тема е обменът на добри практики за използване на горска биомаса за производство на енергия (по-конкретно за отопление) на местно равнище. Дейностите по тази тема се ръководят от финландската Национална селска мрежа и на тях бе посветен семинар, който се проведе на 25 – 27 септември 2011 г. в Пункахарю (Финландия).

Многофункционална роля на горите (обществени блага и услуги, осигурявани от горите)

Дейностите по тази тема започнаха с учебно посещение, организирано от испанската мрежа за селските райони през октомври 2010 г. Централно място в посещението имаха дъбовите гори dehesa в Южна Испания (Андалусия), където участниците разгледаха някои от възможностите за икономическа диверсификация, предлагани от горите.

Резултатите от учебното посещение [PDF ] доведоха до провеждането на международен семинар на тема „Управление на екологичните обществени блага“, организиран от селската мрежа на Валония в Намюр, Белгия, на 18 – 19 ноември 2010 г. На семинара бяха представени още примери за многофункционалната роля на горите в целия ЕС (вижте материалите от семинара, разработени от селската мрежа на Валония [PDF ]).

За повече информация вижте резюмето за съвместните дейности, организирани от мрежите на Испания и Валония [PDF ]

В резултат от обмена по тази тема, беше организирано второ учебно посещение от Местната инициативна група по ЛИДЕР - Pays Landes Adour Ocèanes, в департамент Ланд (Landes), регион Аквитания (Франция). По време на посещението бяха разгледани многобройните социално-икономически и екологични измерения на горите във връзка с изготвяне и изпълнение на местна стратегия за интегрирано развитие.

Подкрепа за управлението на частни горски стопанства

В рамките на тази тема е идентифициран широк спектър от възможни дейности, които в момента се обсъждат. Италианската селска мрежа пое водещата роля, като предложи да бъде направен обмен на опит относно подобряване на наличните данни за горския сектор. Вижте резюме на предложението [PDF ]

Други дейности

Конгрес RomaForest 2011 (Рим, Италия, 23-24 юни 2011 г.)

По случай обявената от ООН Международна година на горите, през юни 2011 г. италианската селска мрежа, с подкрепата на ЕМРСР, организира международен конгрес, посветен на настоящата и бъдещата роля на горските ресурси в социално-икономическото развитие на селските райони. За повече информация посетете официалния сайт на RomaForest2011 или прочетете резюмето за проявата [PDF ]

Още информация за горското стопанство

Порталът за предприемачество в селските райони включва раздел за горското стопанство, където може да намерите допълнителна информация относно политическия контекст, проекти в областта на горското стопанство и други полезни материали.

Вижте специалното издание на EU Rural Review , посветено на горите и политиката в горския сектор в ЕС.

Разгледайте брошурата на ЕЗФРСР с примери за проекти в областта на горите.

Потърсете в базата данни с проекти за развитие на селските райони проекти, свързани с горското стопанство.