dsp_decreas_text dsp_increase_text

Връзки между селските и градските райони

 

В комуникация на Европейската комисия от 2010 г. относно бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. се отбелязва, че сред приоритетите на ОСП ще бъде: „балансираното териториално развитие на селските райони в целия ЕС чрез предоставянето на права на местното население, изграждане на капацитет, подобряване на местните условия и връзки между селските и градски райони.“

При разработване и изпълнение на подходи за развитие на селските райони, свързани с балансирано териториално развитие, ще е от полза да бъдат взети предвид някои основни фактори:

  • Градските райони са важни пазари и центрове за услуги за бизнеса в селските райони.
  • Европейските селски райони са популярни сред градското население.
  • Селските райони в близост до малки и големи градове, могат да бъдат подложени на екологичен натиск от градско развитие, туризъм и всекидневни пътувания до работното място.

Чрез интегрирани подходи в политиките на регионално ниво могат да бъдат постигнати добри резултати, като се вземат предвид различните динамики на отношенията между градските и селските райони. Това може да доведе до устойчиво регионално развитие, което е съобразено и със селските, и с градските региони.

За връзките между селските и градските райони съществува изобилие от информация, например този преглед на регионални проучвания, в който са обособени четири широки области на сътрудничество между селските и градски райони, които могат да бъдат взети предвид при разработване на политиката: