dsp_decreas_text dsp_increase_text

Кой кой е

Организации на ЕС

Целта на ЕМРСР е да работи активно с други сходни мрежи и да улеснява максимално достъпа до тях, като поставя акцент  върху създаване на активни връзки, които да позволят обмен на информация между ЕМРСР и тези мрежи, по въпроси, свързани с ефективно и ефикасно развитие на Политиката на ЕС за развитие на селските райони.

Консултативна група за развитието на селските райони на ГД АГРИ

Консултативната група за развитието на селските райони е създадена от ГД „Земеделие и развитие на селските райони, за да обединява представители на различни организации на европейско ниво, които имат социални, икономически и/или свързани с околната среда интереси в областта на развитието на селските райони в ЕС.

Консултативната група дава възможност на Европейската комисия да бъде информирана относно мненията на различни организации по въпроси, свързани с развитието на селските райони. Комисията има възможност да се консултира с групата по всеки въпрос относно политиките за развитие на селските райони. Председателят на Консултативната група също има възможност да предлага консултации по теми, попадащи в сферата на нейните компетенции.

Комисията не е обвързана със становищата на групата, но се отнася към тях много сериозно и уведомява членовете ѝ за действията си в отговор на тези становища. Консултативната група също така може, след съгласуване с Европейската комисия, да създаде работни групи, необходими за улесняване на нейната работата. Основните интереси, представени в Консултативната група включват:

Фермери, кооперативи и други земеделски организации

Търговци

  • Европейски комитет за връзка за търговия на селскостопански и хранителни продукти (CELCAA)

Индустрия

  • Асоциация на хранително-вкусовата промишленост в Европа (Food Drink Europe)

Работници

Потребители

  • Европейска организация на потребителите (BEUC)

Организации в областта на околната среда

  • Birdlife Europe
  • Европейско бюро по околната среда (EEB)
  • Европейски форум за опазване на природата и пасторализма (EFNCP)
  • Световен фонд за дивата природа (WWF)

Други организации, с интереси в селските райони

Европейски организации, членове на Координационния комитет на ЕМРСР

Следните организации на европейско ниво бяха избрани сред членовете на Консултативната група за развитие на селските райони за участие в Координационния комитет на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР):