dsp_decreas_text dsp_increase_text

Подобряване изпълнението на ПРСР

Селско стопанство и икономика на селските райони

Тематичната работна група 2 (ТРГ 2) е създадена през март 2009 г., за да анализира връзките между селското стопанство и икономиката в селските райони като цяло. Нейната основна цел е да открие потенциални синергии и/или конфликти между селското стопанство и икономиката в различни селски райони на ЕС. Работната група, ръководена от Европейската комисия (Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“) и съставена от национални експерти, насочи своята работа към оценка на:

 • “инпут-аутпут” анализ (input/output analysis) в 18 малки региона, представителни за различни видове селски райони в ЕС;
 • Преглед на шест Програми за развитие на селските райони (ПРСР) и други програмни документи за периода 2007-2013 г., свързани с избраните региони.

Основни заключения

Резултатите от “инпут-аутпут” анализа (input/output analysis) показаха, че връзките между селското стопанство и останалата местна/регионална икономика са по-силни и положителни, отколкото може да се заключи от статистическите данни, където често селското стопанство има малък дял при формиране на местния брутен вътрешен продукт (БВП) или заетостта.

Селското стопанство е определено като фактор с ключово значене за местната икономика в 14 от 18 проучени региона, като особено силни са връзките с производството на храни, хотелиерството, кетъринга и търговията.

Важни фактори, влияещи на връзката между селското стопанство и другите сектори, са:

 • природните дадености (качество на земята, климат, местни туристически атракции);
 • съществуващата инфраструктура;
 • общото състояние на националната икономика;
 • равнището на образование и обучение, предприемаческият потенциал на местното население;
 • достъпът до финансово подпомагане, свързан най-вече със сложността на процедурите за кандидатстване, размерът на финансиране и бързината на вземане на решения.

Заключения относно провежданите политики

Анализът на Програмите за развитие на селските райони и други програмни документи в една трета от изследваните 18 региона, позволи да бъдат направени някои важни заключения относно провежданите политики:

 • Въпреки че някои програмни документи за развитие на селските райони се акцентират върху значението от укрепване на връзките между селското стопанство и развитието на селските райони, подходът в тези документи съвсем не е последователен в това отношение. В допълнение, често не става ясно как декларираните цели се вписват в постигането на поставените приоритети, мерки и цели.
 • Ниската степен на допълване между Програмите за развитие на селските райони и други програми за финансиране на европейско, национално и регионално ниво, затруднява цялостното използване на наличните финансови ресурси в селските райони. Политиките за развитие на селските райони трябва да бъдат насочени към разработване и улесняване на цялостни подходи, като отговор на сложните предизвикателства, които трябва да бъдат решени в повечето райони, особено по отношение на по-доброто използване на връзките между отделните икономически сектори по цялата верига.
 • За да бъде подобрено изпълнението на Програмите за развитие на селските райони, могат да бъдат направени променени в критериите за избор на мерки, с цел ясно акцентиране на връзките между селското стопанство и останалите сектори. Така например две възможности в това отношение са даването на висока оценка на проекти за диверсифициране на икономиката, които създават връзки с местното селско стопанство, при които могат да бъдат генерирани ясни мултиплициращи ефекти (напр. създаване на нови работни места, увеличаване на доходите и пр.), или по-ясно определяне на целите в областта на околната среда. Изготвянето на проекти може да бъде подобрено чрез по-ефективно предоставяне на техническа помощ на потенциални инвеститори, за да се повиши жизнеспособността на проектите и да се подобрят връзките им с местното селско стопанство, както и чрез задължението да се представя маркетингов план, когато това е възможно.

Основни доклади

 • ТРГ 2 - Подбор на региони и първоначални резултати от инпут-аутпут анализа (input/output analysis) [PDF ]
 • ТРГ 2 - Резюме на първоначалните заключения от инпут-аутпут анализа (input/output analysis) и регионалните анализи [PDF ]
 • ТРГ 2 - Окончателни резултати от инпут-аутпут анализа (input/output analysis) и проведенено допълнително качествено изследване в избраните региони [PDF ]
 • ТРГ 2 - Анализ на рамката за управление на програми и проекти в избраните региони [PDF ]
  • Приложение 1 – Анкетни запитвания, проведени в 6 региона [PDF ]
  • Приложение 2 – Примери за проекти [PDF ]
 • ТРГ 2 – Окончателен доклад [PDF ]

Разпространение на резултатите

 • Брошура на ТРГ 2 [PDF ]
 • В документа „Идеи за политиката“ се прави преглед на основните заключения в окончателния доклад, основан също на обзор на научни доклади, публикувани по отношение на темата. [PDF ]
 • В четири статии за отделни региони, се прави подробен анализ на в конкретни примери, насочени към регионалните структури и връзки
  • Регионът Жерс и желанието за промяна [PDF ]
  • Съчетание от селскостопански и културни дейности: област Калмар в Швеция [PDF ]
  • Между успешните инициативи за развитие и недостатъците на институционалния капацитет: случаят с Трикала в Гърция [PDF ]
  • Откриване на нови възможности за развитие в селските райони: случаят с Шомод в Унгария [PDF ]
 • Примери, предоставящи емпирични доказателства и модели за успешни инвестиционни инициативи, които засилват връзките между селскостопанските и неселскостопанските предприятия в селски райони. Събрани са 24 примера от Програмите за развитие на селските райони за периодите 2000-2006 г. и 2007-2013 г. Повече информация може да намерите тук.

Повече информация относно ТРГ 2 [PDF ]

Свързана информация

 • ТРГ 1: Насочване към спецификите и нуждите на селските райони
 • ТРГ 3: Обществени блага и публична интервенция
 • ТРГ 4: Механизми за изпълнение политиката на ЕС за развитие на селските райони