dsp_decreas_text dsp_increase_text

Подобряване на прилагането

Механизми за изпълнение

Политиката на Европейския Съюз за развитие на селските райони се прилага съвместно от Европейската комисия и държавите-членки. Комисията отговаря за одобряване на Програмите за развитие на селските райони (ПРСР), както и за гарантиране на стабилно финансово управление на фондовете на Общността. Държавите-членки определят националните правни и административни процедури, зa да гарантират правилното използване на бюджета на ЕС, с който разполагат. Ежедневното изпълнение на политиката е отговорност на националните власти. Изпълнението на ПРСР може да бъде допълнително делегирано на регионално или подрегионално ниво. Поради тази причина, управлението и изпълнението на Политиката за развитие на селските райони се осъществява на различни нива със значителни различия между страните. Механизмите за изпълнение могат да бъдат разглеждани като поредица от процеси и процедури, които гарантират превръщане на целите на политиката в конкретни действия на място.

Ефективно изпълнение (Тематична работна група 4)

Тематична работна група 4 (ТРГ 4) е създадена, за да съдейства за осигуряване на възможно най-ефективна система за изпълнение на Политиката на ЕС за развитие на селските райони. Мандатът на работната група е да прегледа изпълнението на Програмите за развитие на селските райони в ЕС, да открие аспектите, които функционират добре и тези, които биха имали нужда от подобрения, както и какви конкретни подобрения могат да бъдат направени.

Групата проучи различните механизми за изпълнение, използвани по време на различни етапи от цикъла на програмиране и веригата на изпълнение (ЕС, национално, регионално, подрегионално ниво, бенефициери).

 • стратегическият подход и определяне на целите;
 • процесът на програмиране и финансовите аспекти;
 • процедурите за изпълнение и организационната структура (включително конкретни аспекти като: ЛИДЕР, мониторинг и оценка, контрол)
 • функциониране на принципа на партньорството
 • осигуряване на допълване и координиране с други политики на ЕС

За по-добро изпълнение на политиката

Резултатите от дейността на работната група са обобщени в заключителен доклад, който включва резюме на разгледаните конкретни казуси по теми, редица добри практики на изпълнение, приложени в целия ЕС, и заключения, в които са посочени шест възможни области за подобряване на изпълнението на Програмата на ЕС за развитие на селските райони, а именно:

 • По-добър фокус върху целите на политиката и подобрена съгласуваност между отделните нива от веригата на изпълнение
 • Предлагане на по-малко на брой и опростени мерки, с по-голяма гъвкавост при тяхното прилагане
 • Разработване и прилагане на специфични правила за ЛИДЕР
 • Подобряване на правилата за изпълнение (включително процесите на кандидатстване и осъществяване на контрол)
 • Допълнително подобряване на процеса по мониторинг и оценка, като подкрепящ инструмент за изготвяне и прилагане на политиката
 • Подобряване на координацията и обмена на информация.

Резултатите и заключенията на ТРГ 4 бяха обсъдени по време на семинара на ЕМРСР Подобряване на изпълнението на Програмите на ЕС за развитие на селските райони, който се проведе в Брюксел на 9 декември 2011 г.

Резултати

 • Окончателен доклад [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]
 • Окончателен доклад - обобщение и заключения [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]

Разпространяване на резултатите

 • Примери за изпълнение на Програмата за развитие на селските райони, взети от казусите на ТРГ4:
  • Моделът на всеобхватен договор за земеделие в Каталуния, Испания [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]
  • Процес на консултации за подготовка на Национален стратегически план и Програма за развитие на селските райони в Австрия [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]
  • Проекти за интегрирана верига на доставки в региона Емилия-Романя, Италия [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]
  • Стратегически подход и изготвяне на ПРСР в Дания [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]
  • Определяне и прилагане на комуникационна стратегия във Франция [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]
  • Подобряване процедурите за кандидатстване в Полша [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]
 • ../../../../app_templates/filedownload.html?id=EE2A17EE-DDCD-9F88-D66C-08FA605F98B1 Брошура на ТРГ 4 [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]
 • Кратък наръчник за предложенията на Европейската комисия за развитие на селските райони в ЕС след 2013 г. [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_hr3.gif]
 • Презентация на механизмите за изпълнение на политиката на ЕС за развитие на селските райони [PPT ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]*, [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]

(*) Моля, имайте предвид, че презентацията (PowerPoint файлът) е защитен от допълнителни редакции. Задагоизползвате, първотрябвадаотворитефайла, следкоетодаизберетебутон „Само за четене“ (Read Only).

Кликнете тук за повече информация [PDF ]

Информация по темата

Проучване на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ относно намаляване на административната тежест във връзка с изпълнението на някои мерки за развитие на селските райони

Колективни подходи към агроекологичните договори

На 15 април 2011 г., се проведе специално заседание на ТРГ 4 в Брюксел, на което бяха обсъдени въпросите за съществуващите колективни подходи към агроекологичните договори. Протоколът от срещата [PDF ../../../../app_templates/enrd_assets/images/langs/lang_en3.gif]  предлага резюме на проведените обсъждания с поканените експерти.