dsp_decreas_text dsp_increase_text

Кой кой е?

Структура на Европейската мрежа за развитие на селските райони

Последвайте връзките върху интерактивната диаграма за повече подробности относно структурата на ЕМРСР.

Подкомитет за ЛИДЕР Координационен комитет Тематични работни групи ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ Експертна мрежа за оценка Местни инициативни групи Относно ЕМРСР Национални селски мрежи Организации на ЕС Изпълняващи органи