dsp_decreas_text dsp_increase_text

ИКТ

 

ИКТ в селските райони

През настоящия програмен период политиката за развитие на селските райони отделя специално внимание на ИКТ. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони подкрепя по най-различни начини развитието на бизнеса, услугите и подобряването на уменията в областта на ИКТ, както и разпространението на широколентов интернет в селските райони. Инвестиции в хардуер и софтуер могат да бъдат финансирани по всички Програми за развитие на селските райони (ПРСР).

Семинар на ЕМРСР „ИКТ и селските райони: изграждане на общество на знанието на местно равнище“

Значението на ИКТ за развитието на селските райони в Европа бе обсъдено на семинар на ЕМРСР, който се състоя в Брюксел на 10 февруари 2011 г. Повече информация може да намерите на по-горния линк.

Брошура за ИКТ на ЕЗФРСР

В тази брошура на ЕЗФРСР са представени множество примери за проекти в областта на информационните и комуникационните технологии, подпомогнати от фонда.

Примери за проекти в областта на ИКТ

В базата данни за проекти за развитие на селските райони също може да намерите примери за проекти в областта на ИКТ, реализирани в рамките на Програмите за развитие на селските райони и финансирани от ЕЗФРСР.

Презентация на звеното за контакти на ЕМРСР – подкрепа от ЕЗФРСР за ИКТ в селските райони

Тази презентацията [PDF ] се дава кратка информация относно концептуалната рамка на политиката за развитие на селските райони и възможностите за подкрепа използването на ИКТ в селските райони.

Информационен документ „Прегледа на състоянието на ОСП и Европейският план за икономическо възстановяване – изменение на ПРСР“

В този информационен документ е представен обзор на промените, направени в Програмите за развитие на селските райони след прегледа на състоянието (Health Check) на общата селскостопанска политика (ОСП) и приемането на Европейския план за икономическо възстановяване. С въведените промени се поставя допълнителен акцент върху инвестициите в широколентова инфраструктура. Повече информация може да намерите на по-горния линк.