dsp_decreas_text dsp_increase_text

Oбществени блага

Обществени блага и публична интервенция в Земеделието

Обществените блага и услуги са достъпни за всеки и могат да се ползват съвместно. По определение, тези блага и услуги обикновено не се предоставят чрез пазарни механизми. Примери за обществени блага, предоставяни чрез селското стопанство, са: биоразнообразие на земеделските земи, ландшафти, природни ресурси като вода и почви. В допълнение, селското стопанство оказва влияние върху икономически или социални обществени блага като развитието на жизнени и проспериращи селски общности.

Днес, предвид големите технологични и технически промени, през които премина селското стопанство (включващи интензивно използването на земята и изоставяне на маргиналните земеделски земи), предоставянето на обществени блага вече не може да бъде прието за даденост. Необходими са политически действия, които да противодействат на тези промени и избегнат, например постоянното намаляване на множество видове и местообитания, недостига на вода, горските пожари, ерозията на почвата, както и масовото преселване на хора от селските райони към градовете.

Широката общественост все повече осъзнава, че селскостопанската политика и Политиката за развитие на селските райони имат голям потенциал да допринесат за предоставянето на обществени блага.

В началото на 2009 год. е създадена Тематична работна група 3 (ТРГ 3) за Обществените блага и публичната интервенция, която да обърне внимание на темата и да проучи как Политиката на ЕС за развитие на селските райони допринася за това. ТРГ3, съставена от национални експерти, представители на неправителствени организации и ръководена  от Европейската комисия (Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“(ГД АГРИ),е подпомогната от аналитичната работа на научни експерти.

През декември 2010 г. е проведен заключителен семинар. Целта на семинара е да представи резултатите от работата на ТРГ 3 пред широк кръг заинтересовани страни и да изясни понятието за обществени блага пред по-широка аудитория. На него се демонстрира, че концептуалната рамка за обществените блага предлага общи основи за обсъждане на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Програмите за развитие на селските райони.

Основни заключения

ТРГ 3 стигна до следните основни заключения:

 • Развитието на селските райони, като част от ОСП, предлага набор от ефективни мерки за насърчаване на прилагането на екологични устойчиви земеделски системи, управленски практики и инвестиции, благоприятни за предоставяне на обществени блага;
 • част от тези мерки, по-специално агроекологичните мерки, създават положителни вторични ефекти върху дейностите в селските райони, като стимулират заетостта, туризма и производството на продукти с добавена стойност;
 • Развиването на уменията и познанията на земеделските стопани, като обучение по техники за управление на околната среда или съвети за устойчиво използване на ресурсите, показаха, че са особено ефективни за постигане промяна в поведението;
 • мерките, които трябва да бъдат подбрани и приложени съгласно местните нужди, трябва да бъдат грижливо подготвени. С оглед гарантиране на ефективно и прозрачно прилагане на тези мерки, е много важно да има създадена работеща система за мониторинг и оценка.
 • Агроекологичните мерки са най-значимите, които допринасят за предоставяне на екологични обществени блага в областта на селското стопанство. Те насърчават услугите в областта на околната среда и използването на екологични земеделски практики. Успехът на такива мерки зависи от тяхната гъвкавост и потенциал да бъдат адаптирани към местните нужди.

Основни доклади

 • Доклад за дейността на ТРГ3 –  ноември 2010 г. [PDF ]
 • Концептуална рамка на ТРГ 3 [PDF ]
 • Окончателен доклад на ТРГ 3 [PDF ]

Разпространяване на резултатите

 •   Брошура на ТРГ 3 [PDF ]
 • Обобщаващ доклад – макар и технически по съдържание, целта на доклада е да представи по ясен и достъпен начин. заключенията на ТРГ 3 пред целевата аудитория [PDF ]
 •  Брошура за обществените услуги и публичната интервенция в селското стопанство [PDF ]
 • Презентация за обществените услуги и публичната интервенция в селското стопанство [PPT ](*) + [PDF ]

(*)  Моля, имайте предвид, че презентацията (PowerPoint файлът) е защитена от допълнителни редакции. За да го използвате, първо трябва да отворите файла, след което да изберете бутон „Само за четене“(Read Only).

Кликнете тук за повече информация [PDF ]

Свързана информация

 • ТРГ 1: Насочване към спецификите и нуждите на селските райони
 • ТРГ 2: Връзки между селското стопанство и икономиката на селските райони
 • ТРГ 4: Механизми за изпълнение политиката на ЕС за развитие на селските райони