dsp_decreas_text dsp_increase_text

Обзор на политиката за развитие на селските райони

Рамка на ЕС

Политическата рамка на ЕС за развитие на селските райони може да бъде разделена на четири нива, а именно:

  1. европейски стратегически насоки;
  2. национални стратегии;
  3. програми; и
  4. подробно изпълнение по тематични оси и мерки.

Тази структура предоставя обща рамка за всяка държава-членка на ЕС, да изготви индивидуално своите национални стратегии и ПРСР, в съответствие със стратегическите насоки на ЕС. Целта е държавите и регионите, когато това е уместно, да разработват планове, които са съобразени с техните характерни особености. Рамката включва планови документи на всяко ниво, в които са определени стратегическите приоритети за развитие на селските райони, подробни програми и индивидуални мерки за развитие на селските райони, подбрани в съответствие с нуждите за развитие в конкретна страна и/или регион. Подробна информация за всяко ниво може да намерите в следните раздели:

  1. Стратегически насоки на ЕС за развитие на селските райони
  2. Национални стратегически планове за развитие на селските райони
  3. Национални или регионални програми за развитие на селските райони
  4. Изпълнение, мониторинг и оценка на програмите

EU Framework Cтратегически насоки на EC Hационални стратегии Hационални и регионални програми Изпълнение на програмата

Информация по темата