dsp_decreas_text dsp_increase_text

Околна среда

Опазване на околната среда

Ролята на услугите в областта на околната среда за развитието на селските райони в ЕС

Вторият „стълб“ на ОСП, който се отнася до развитието на селските райони, съдържа много важни разпоредби за доброто състояние на околната среда, които помагат да бъдат променени тенденциите във връзка с предизвикателствата пред биоразнообразието, емисиите от парникови газове, качеството на почвата и водата и опазването на ландшафта.

Конкретната цел на ос 2 от регламента на ЕС относно управлението на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е „подобряване на околната среда и околния ландшафт, като се предложат мерки за защита и увеличаване на природните ресурси, както и за опазване на ценни системи за земеделие и горско стопанство и културни ландшафти в селските райони на Европа“. Значението на подобряване състоянието на околната среда чрез политиката на ЕС за развитие на селските райони е видно от фактите, че:

  • Предложеният минимален процент за финансиране за ос 2 е 25 % (в сравнение с 10 % за оси 1 и 3).
  • Агроекологичната мярка (мярка 214) е единствената задължителна мярка и следователно се прилага във всички 88 Програми за развитие на селските райони, които са в сила на територията на ЕС.

Тематична работна група 3: Обществени блага и публична интервенция

Важна инициатива, предприета от ЕМРСР и пряко свързана с услугите в областта на околната среда, е създаването на Тематичната работна група 3 по въпроса за обществените блага и публичната интервенция. Повече информация може да намерите тук.

Тематична работна група 4: Колективни подходи към агроекологичните схеми

През април 2011 г. на семинар, организиран от Тематичната работна група 4 на ЕМРСР, се събраха експерти с конкретен опит в откриване и преодоляване на предизвикателства, присъщи на прилагането на колективни подходи към агроекологични дейности. [PDF ]

Есенна конференция на Cedia през 2010 г.: Актуално състояние на мярката по ОСП за агроекологични плащания.

Звеното за контакти на ЕМРСР подготви и направи презентация за агроекологичните плащания в ЕС, по време на есенната конференция на Cedia през 2010 г., проведена в Брюксел. [PDF ]

Друга информация по темата

Повече информация относно напредъка на всички мерки по ПРСР, включително мерките от значение за околната среда, може да намерите тук.

Базата данни на ЕМРСР с проекти по ПРСР, съдържа голям брой примери за проекти, включващи предоставяне на услуги в областта на околната среда. Вход към базата данни с проекти по ПРСР, може да намерите тук.