dsp_decreas_text dsp_increase_text

Социални аспекти

Социално селско стопанство

Полагането на грижи е дълбоко вкоренено в селскостопанските традиции и европейските земеделски стопани винаги са се гордеели със своята способност да осигуряват подходящите грижи за своята земя, добитък и посеви. Тези качества сега разширяват приложението си при използването на ферми като места за предоставяне на грижи за хора с психични, социални или физически проблеми.

Често наричано „социално селско стопанство“ или „зелени грижи“, адаптирането на земеделски стопанства за терапевтични цели представлява сектор с потенциал за растеж за фермерите в целия ЕС. Във фермите могат да се предоставят различни видове грижи и най-успешните “социални ферми” в тази област работят в партньорство с обществени или частни здравни заведения. По този начин заведенията осигуряват услугите по предоставяне на професионални грижи, а земеделските стопани организират терапевтичните дейности, свързани със селското стопанство.

Дейностите в рамките на социалното земеделие често са относително прости – помагане на пациентите да поемат отговорност, като полагат грижи за животни, посеви, или местообитания в дивата природа. Тези рутинни земеделски дейности са полезни за клиентите на социалните ферми и смесените стопанства, предлагащи различни видове дейности от социалното земеделие, и се считат за идеална терапевтична среда.

Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) предлагат възможности, които финансират адаптирането на земеделски стопанства, така че те да могат да предоставят тези нови видове здравни продукти и услуги. Такива проекти по ПРСР са допустими за финансиране по теми - икономическа диверсификация, подкрепа на инвестициите и обучение на бизнеса в селските райони в умения по социално селско стопанство.

Интеграцията между земеделските и социалните дейности може също така да осигури на фермерите нови източници на доходи и да подобри имиджа на селското стопанство сред обществеността.

Съвместна тематична инициатива за социално селско стопанство

През декември 2009 г. бе дадено началото на съвместна тематична инициатива за социално селско стопанство на националните селски мрежи (НСМ). Тя бе предложена от италианската селска мрежа с цел идентифициране и анализиране на възможностите и пречките в националните и регионалните ПРСР за извършване на дейности по социално земеделие в ЕС.

Конкретната цел на тематичната инициатива беше „…да се подобри прилагането на ПРСР в подкрепа на социалното селско стопанство и да се съберат предложения относно бъдещия програмен период на национално и европейско равнище“.

Общо 7 национални мрежи участваха в инициативата – австрийската, белгийско-фламандската, финландската, ирландската, италианската, шведската и британската. Всяка от тях събра информация за моментното състояние на социалното селско стопанство в своята страна.

Резултатите от това първо сътрудничество бяха представени [PDF ] през март 2010 г. по време на Осмата среща на НСМ в Рим (25 – 26 март 2010 г.). Участващите мрежи също така приеха работна програма за изготвянето на обзорен документ (съпроводен от проучвания на конкретни случаи) до края на 2010 г.

Обзорният документ и анализираните случаи бяха представени на две важни конференции за социалното селско стопанство през 2010 г.:

Изтеглете окончателната версия на обзорния документ [PDF ] и проучванията на общо 17 случая в 6 държави от ЕС [PDF ].

Вижте и този видеоклип с примери за дейности по социално земеделие в Обединеното кралство.

За да видите примери на проекти по ПРСР, свързани с тази тема, последвайте връзките върху съответните ключови думи, след което извършете търсене в базата данни с проекти по ПРСР: