dsp_decreas_text dsp_increase_text

Често задавани въпроси

Въпроси относно политиката за развитие на селските райони

Когато това е възможно, публикуваме често задавани въпроси на електронната страница. Целта на този раздел е да обобщи често задаваните въпроси.

Теми:

 1. Защо е необходима политика на ЕС за развитие на селските райони?
 2. Какво представлява политиката на ЕС за развитие на селските райони?
 3. Какво представлява Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)?
 4. Какво представлява програма за развитие на селските райони (ПРСР)?
 5. Какво представляват осите за развитие на селските райони?
 6. Какво представляват мерките на ЕС за развитие на селските райони?
 7.  Какви видове проекти могат да бъдат подпомогнати от ПРСР?
 8. Какво представлява управляващият орган на ПРСР?
 9. Какво представлява национална селска мрежa (НСМ)?
 10. Какво представлява Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР)?
 11. Каква е ролята на звеното за контакти на ЕМРСР?
 12. Какво представлява Европейската мрежа за оценка (EEN)?
 13. Какво представлява методът ЛИДЕР?
 14. Какво е местна инициативна група (МИГ)?
 15. Какво означава транснационално сътрудничество?
 16. Как мога да кандидатствам за получаване на финансиране за развитие на селските райони от ЕС?